Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2008

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ-ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΩ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ----

Α Γ Ω Γ Η

Α. Β του Γ και της Δ, κατοίκου ----, (οδός ---- αριθμός ----).

Κ Α Τ Α

1) Ε. Ζ, αρχιφύλακα της Ελληνικής Αστυνομίας, υπηρετούντος στο Αστυνομικό Τμήμα ----, κατοίκου ----, Αστυνομικό Τμήμα ----.

2) Η. Θ, αστυφύλακα της Ελληνικής Αστυνομίας, υπηρετούντος στο Αστυνομικό Τμήμα ----, κατοίκου ----, Αστυνομικό Τμήμα ----.

3) Ι. Κ, υπαστυνόμου Α’ της Ελληνικής Αστυνομίας, αναπληρωτή Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος ----, κατοίκου ----, Αστυνομικό Τμήμα ----.

4) Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, κάτοικο Αθηνών.

5) Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, κάτοικο Αθηνών.

______________________________

Α.- ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

1.- Σύμφωνα με το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ (Π.Δ. 456/1984) «Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης, που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος. Μαζί με το δημόσιο ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για την ευθύνη υπουργών». Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, για να στοιχειοθετηθεί ευθύνη του δημοσίου προς αποζημίωση λόγω πράξης ή παράλειψης των οργάνων του κατά την άσκηση της ανατεθειμένης σ’ αυτά δημόσιας εξουσίας, απαιτείται, μεταξύ άλλων, η πράξη ή παράλειψη να είναι παράνομη.

2.- Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του Συντάγματος (όπως αυτό αναθεωρήθηκε από το Ζ’ ψήφισμα) «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ο νόμος ορίζει». Επίσης, κατά το άρθρο 5 παρ. 5 Σ «καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας …». Τα δικαιώματα στην υγεία και στην ζωή αποτελούν κατ’ αρχήν ατομικά δικαιώματα, δικαιώματα αποχής του κράτους, τα οποία η κρατική δράση δεν επιτρέπεται να παραβιάζει, ενώ αντιθέτως, οφείλει να μεριμνά με κάθε τρόπο και για την προστασία τους

3.- Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Συντάγματος (όπως αυτό αναθεωρήθηκε από το Ζ’ ψήφισμα) «Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει».

4.- Σύμφωνα με το άρθρο 308 παράγραφος 1 ΠΚ «Όποιος με πρόθεση προξενεί σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών. Αν η κάκωση ή η βλάβη της υγείας που του προξένησε είναι εντελώς ελαφρά, τιμωρείται με φυλάκιση το πολύ έξι μηνών ή με χρηματική ποινή. Και αν είναι ασήμαντη, τιμωρείται με κράτηση ή πρόστιμο», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 315 παράγραφος 1 παράγραφος 1 περίπτωση α ΠΚ «Στις περιπτώσεις των άρθρων 308 και 314 η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση».

5.- Σύμφωνα με το άρθρο 333 παράγραφος 1 ΠΚ «Όποιος προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία απειλώντας τον με βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή», ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου «Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση».

6.- Σύμφωνα με το άρθρο 361 παράγραφος 1 ΠΚ «Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήμησης (άρθρα 362 και 363), προσβάλλει την τιμή άλλου με λόγο ή με έργο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή. Η χρηματική ποινή μπορεί να επιβληθεί και μαζί με την ποινή της φυλάκισης», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 368 παράγραφος 1 ΠΚ «Στις περιπτώσεις των άρθρων 361, 362, 363, 364 και 365 η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση».

7.- Σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφοι 1, 2 και 3 ΚΠΔ «1. Εκτός από αυτόν που αδικήθηκε, και οποιοσδήποτε άλλος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει στην αρχή τις αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπαγγέλτως, τις οποίες πληροφορήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο. 2. Η μήνυση γίνεται απευθείας στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, αλλά και στους άλλους ανακριτικούς υπαλλήλους, είτε από τον ίδιο το μηνυτή είτε από ειδικό πληρεξούσιο… 3. Αν η μήνυση έγινε σε ανακριτικό υπάλληλο, αυτός τη στέλνει χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο για την ποινική δίωξη εισαγγελέα ή στο δημόσιο κατήγορο», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 46 ΚΠΔ «Αν ο παθών θέλει να ζητήσει τη δίωξη αξιόποινης πράξης, υποβάλλει την έγκληση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 παρ. 2 και 3».

8.- Σύμφωνα με το άρθρο 275 παράγραφος 2 ΚΠΔ «Στα εγκλήματα που διώκονται με έγκληση δεν επιτρέπεται η σύλληψη, εκτός αν προηγουμένως υποβληθεί η έγκληση έστω και προφορικά, σ’ εκείνον που έχει δικαίωμα να συλλάβει το δράστη (άρθρα 42 και 46)».

Β.- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (ΔΡΑΣΗ)

Β1.- ΓΕΝΙΚΑ

Η αστυνομική επέμβαση (δράση), προληπτική ή κατασταλτική για την επιβολή της δημόσιας τάξης, περιλαμβάνει ως τρόπους και μέσα δράσης εκτός από νομικές και υλικές ενέργειες των οργάνων της, από τις οποίες οι τελευταίες εξωτερικεύονται και με χρήση βίας. Τα υλικά μέτρα και δη η άσκηση βίας, λόγω του άμεσου και επώδυνου για τον πολίτη, αποτελέσματός τους, πρέπει να αποτελούν το ύστατο και εξαιρετικό μέτρο άσκησης της αστυνομικής εξουσίας, κινούμενα πάντοτε εντός των υπό των βασικών συνταγματικών αρχών της νομιμότητας, αναγκαιότητας, αναλογικότητας και επιείκειας καθοριζομένων αυστηρών πλαισίων και επιτρέπεται να ασκούνται μόνο με το είδος και τον τρόπο που ρητά ο νόμος ορίζει και ακόμα μόνο στις περιπτώσεις που επίσης ρητά ορίζεται και στο μέτρο που δικαιολογούνται ακριβώς ένεκα των συγκεκριμένων κάθε φορά περιστατικών που η χρήση τους τα καθιστά απολύτως αναγκαία.

Κατά συνέπεια, όταν τα αστυνομικά όργανα αναγκασθούν κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους να μετέλθουν βία εναντίον ατόμων, για να είναι η δράση τους νόμιμη, πρέπει πάντοτε να διέπεται και να κατευθύνεται από τις θεμελιώδεις αρχές της νομιμότητας, αναγκαιότητας, αναλογικότητας και επιείκειας, που συνιστούν αντιστοίχως και περιορισμούς της αστυνομικής εξουσίας, αφού αυτές συνθέτουν αφενός τα όρια της αστυνομικής εξουσίας και αφετέρου την κλίμακα διαβάθμισης ή αλλιώς της επιλογής των μέτρων που κάθε φορά αρμόζουν για να προληφθεί ή για να αποκατασταθεί η ορισμένη δημόσια τάξη κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό.

Β2.- ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΑΡΧΩΝ

Β2.1.- ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 § 1, 50, 103 § 1, 120 § 2 Σ και 5 § 1, 8 § 2, 10 § 2 και Προοίμιο (§ 4) ΕΣΔΑ, η προσβολή των εννόμων αγαθών των πολιτών δικαιολογείται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται ρητά από συγκεκριμένες διατάξεις νόμου, απαγορευομένης οιασδήποτε άλλης ενεργείας για εκτέλεση σκοπών διαφορετικών από εκείνους που αυτές ορίζουν, καθόσον η καλουμένη αρχή σκοπιμότητας δεν έχει θέση στην άσκηση της αστυνομικής εξουσίας.

Β2.2.- ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με την αρχή αυτή η κρατική επέμβαση δικαιολογείται να περιορίσει την ελευθερία του ατόμου μόνο σε όση έκταση συντρέχει ανάγκη θεραπείας του δημόσιου συμφέροντος. Η αρχή αυτή αναφέρεται αφενός μεν στη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας και αφετέρου στη διάρκεια της κρατικής επέμβασης υπό την έννοια ότι μπορεί να ασκηθεί μόνο για όσο χρόνο συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Έτσι, προκειμένου για σύλληψη δράστη αυτόφωρου αδικήματος, αυτή μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση της απολύτως αναγκαίας επ’ αυτού σωματικής βίας (σωματική ακινητοποίηση – δέσμευση) και όχι κατ’ ανάγκη με τον ανηλεή ξυλοδαρμό του.

Β2.3.- ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η αρχή αυτή αποτελεί σύνθεση των αρχών της ισότητας και της επιείκειας και απορρέει από την έννοια του Κράτους Δικαίου (άρθρα 5 § 1 και 25 § 1 Σ), σημαίνει δε εννοιολογικά πως μεταξύ της προσβολής του εννόμου αγαθού του ατόμου και του εξυπηρετούμενου δημόσιου συμφέροντος πρέπει να υπάρχει σχέση αναλογίας. Η σχέση αυτή υπάρχει μόνο όταν το μέτρο που λαμβάνεται είναι το πλέον κατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού (καταλληλότητα) και συνεπάγεται κατ’ ένταση και διάρκεια τα λιγότερα δυνατά μειονεκτήματα για τον πολίτη και ακόμα τα συνεπαγόμενα μειονεκτήματα δεν υπερσκελίζουν τα πλεονεκτήματα

Γ.- ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Έχω γεννηθεί στ-- ---- το 19-- και κατοικώ μόνιμα στον Δήμο ---- και το επάγγελμά μου είναι ----.

Στις --.--.20-- και περί ώρα --:-- βρισκόμουν στο κατάστημα «----» στον Δήμο ----, διασκεδάζοντας με παρέα.

Εκείνη την ώρα προσήλθαν στο ανωτέρω κατάστημα οι δύο πρώτοι εναγόμενοι, αστυνομικοί, με πολιτική περιβολή, εκτελώντας, όπως αναφέρουν υπηρεσιακό καθήκον ηχομέτρησης της έντασης της μουσικής που εκπέμπετο από το ηχητικό σύστημα του καταστήματος. Κατά την παρουσία τους δημιουργήθηκε μεταξύ αυτών και εμού ένα επεισόδιο, το οποίο αποτυπώθηκε στην σε βάρος μου σχηματισθείσα δικογραφία και την στη συνέχεια εκδίκαση της υπόθεσης, με δύο εκδοχές: μία εκδοχή, αυτή των αστυνομικών και μία άλλη (δεύτερη) εκδοχή, αυτή την δική μου και των αυτοπτών μαρτύρων, που κατέληγαν, όμως και οι δύο εκδοχές, σε ένα και μοναδικό αποτέλεσμα: τον άγριο, εξευτελιστικό για την αξιοπρέπειά μου, ξυλοδαρμό μου και τις βαρύτατες σωματικές βλάβες που μου προκάλεσαν οι δύο πρώτοι εναγόμενοι, εν ώρα υπηρεσίας τους και χωρίς να υφίσταται κανένας λόγος για την συμπεριφορά τους αυτή.

Γ.1.- ΕΚΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ – ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΣ

Οι αστυνομικοί – μάρτυρες ισχυρίζονται τα ακόλουθα, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις τους (προανακριτικώς) και κατ’ απόλυτη χρονολογική σειρά, που προκύπτει από τη δικογραφία:

Γ.1.1.- ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ (--.--.20--, 01.45)

Κατ΄ αντιγραφή από την από --.--.20-- «ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ» με προανακριτικούς υπαλλήλους τον Υ/Α Ι. Κ και τον Ειδικό Φρουρό Λ. Μ.

«…οδηγήθηκε στο κατάστημα του Α.Τ. ---- ο ---- …, από τον Η.Θ που τον συνέλαβε σήμερα, --.--.20-- και περί ώρα 01.30 στ- ---- διότι σήμερα, --.--.20-- και περί ώρα 01.20 στ- ---- εξύβρισε τον Αστυφύλακα Η.Θ και εξύβρισε, απείλησε και προκάλεσε ελαφρά σωματική βλάβη στο πρόσωπο του Αρχιφύλακα Ε.Ζ, κατόπιν υποβολής μηνύσεως σε βάρος του…».

Γ.1.2.- Ν. Ξ – ΜΑΡΤΥΡΑΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ) (--.--.20--, 02.00)

Κατ΄ αντιγραφή από την από --.--.20-- «ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ» με προανακριτικούς υπαλλήλους τον Υ/Α Ι. Κ και τον Ειδικό Φρουρό Λ. Μ.

«Είμαι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο) που βρίσκεται στ- ---- (οδός----, αριθμός ----) στ- ----. Γύρω στις 01.20 σήμερα ήρθε συνεργείο της αστυνομίας στο μαγαζί μου, προκειμένου να διενεργήσει ηχομέτρηση. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και ενώ έδινα πληροφορίες στην αστυνομία, ξαφνικά χωρίς να υπάρχει λόγος, ο θαμώνας Α. Β του Γ άρχισε να πετάει στο πάτωμα του μαγαζιού τα ποτήρια και τα μπουκάλια που είχε στο τραπέζι του. Αμέσως εγώ του ζήτησα να σταματήσει, γιατί εκείνη τη στιγμή γινόταν έλεγχος από την αστυνομία και τότε αυτός απευθύνθηκε σε μένα βρίζοντάς με. Στη συνέχεια σηκώθηκε από τη θέση του, πλησίασε προς τους αστυνομικούς, τους έβρισε και χτύπησε τον έναν από τους δύο στο πρόσωπο με μπουνιά, αφού προηγήθηκαν αλληλοσπρωξίματα. Τότε οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και τον έβγαλαν από το κατάστημά μου. Άλλο τίποτα δεν έχω να προσθέσω. Δεν επιθυμώ την ποινική δίωξη του Α. Β για τις βρισιές που εξεστόμισε εναντίον μου».

Γ.1.3.- Η. Θ – ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ (--.--.20--, 02.25)

Κατ΄ αντιγραφή από την από --.--.20-- «ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ» με προανακριτικούς υπαλλήλους τον Υ/Α Ι. Κ και τον Ειδικό Φρουρό Λ. Μ.

«Είμαι αστυφύλακας και υπηρετώ στο Αστυνομικό Τμήμα ----. Σήμερα είχα διαταχθεί από την Υπηρεσία μου, μαζί με τον Αρχιφύλακα (ΠΣ) Ε. Ζ, να διενεργήσουμε έλεγχο ηχομέτρησης στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας. Γύρω στις 01.20 επισκεφθήκαμε το κατάστημα «----» που βρίσκεται στ- ----, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τον σχετικό έλεγχο. Μόλις ξεκινήσαμε την ηχομέτρηση, ο θαμώνας του καταστήματος Α.Β, άρχισε να ρίχνει στο πάτωμα του μαγαζιού ποτήρια και μπουκάλια που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο τραπέζι του, βρίζοντας το αφεντικό του μαγαζιού. Στη συνέχεια ο θαμώνας σηκώθηκε όρθιος, άρπαξε με τα δάχτυλά του ποτήρια από σφηνάκια και κατευθύνθηκε προς το αφεντικό βρίζοντάς τον. Τότε επεμβήκαμε εμείς, του δηλώσαμε την ιδιότητά μας με σκοπό να ηρεμήσει, όμως αυτός άρχισε να μας βρίζει, σπάζοντας τα ποτήρια πάνω στο μπαρ. Προσπαθήσαμε να τον συνοδεύσουμε έξω από το κατάστημα για να ηρεμήσει και ξαφνικά χτυπάει με γροθιά στο πρόσωπο τον Αρχιφύλακα Ε. Ζ. Αμέσως τον ακινητοποιήσαμε, τον βγάλαμε έξω από το μαγαζί και τον συλλάβαμε. Συνεχώς μας έβριζε λέγοντας «θα σας γαμήσω, είστε πούστηδες, το μουνί της μάνας σας και απευθυνόμενος στον Αρχιφύλακα είπε: εσένα θα σε σκοτώσω, θα σε καθαρίσω πούστη. Δηλώνω ότι επιθυμώ την ποινική δίωξη του δράστη. Άλλο τίποτα δεν έχω να προσθέσω».

Γ.1.4.- Ε. Ζ – ΠΡΩΤΟΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ (--.--.20--, 03.15)

Κατ΄ αντιγραφή από την από --.--.20-- «ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ» με προανακριτικούς υπαλλήλους τον Υ/Α Ι. Κ και τον Ειδικό Φρουρό Λ. Μ.

«Είμαι Αρχιφύλακας και υπηρετώ στο Αστυνομικό Τμήμα ----. Σήμερα ήμουν διατεταγμένος σε υπηρεσία ηχομέτρησης με τον Αστυφύλακα Η.Θ σε καταστήματα της περιοχής μας. Περί ώρα 01.20 μεταβήκαμε στο κατάστημα «-----», ιδιοκτησίας Ν. Ξ, που βρίσκεται στ- ----. Κατά τη διαδικασία της ηχομέτρησης ένας θαμώνας του καταστήματος εξύβριζε συνεχώς και πετούσε μπουκάλια και ποτήρια στο πάτωμα. Στη συνέχεια σηκώθηκε από τη θέση του, ήρθε δίπλα μας και καθώς συζητούσαμε με τον καταστηματάρχη, άρχισε να τον εξυβρίζει σπάζοντας ταυτόχρονα κάτι ποτήρια που κρατούσε στο χέρι, επάνω στο μπαρ, με αποτέλεσμα τα γυαλιά να γίνουν επικίνδυνα για τους παρευρισκόμενους. Του υποδείξαμε να ηρεμήσει και προσπαθήσαμε να τον συνοδεύσουμε έξω από το κατάστημα. Αυτός ξαφνικά και χωρίς καμία αιτία με χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο και εμείς αμέσως τον συλλάβαμε. Σε όλη τη διάρκεια της σύλληψής του μας εξύβριζε συνεχώς λέγοντας «θα σας γαμήσω ρε πούστηδες, γαμώ το μουνί της μάνας σας» και εμένα επιπλέον με απείλησε λέγοντας «θα σε σκοτώσω εσένα ρε πούστη, δεν με ξέρεις εμένα, θα σε καθαρίσω». Επιθυμώ την ποινική δίωξη του Α. Β, για όλες τις πράξεις που τέλεσε σε βάρος μου. ΄Άλλο τίποτα δεν έχω να προσθέσω».

Γ.1.6.- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει:

1) Ότι συνελήφθην από τους ίδιους αστυνομικούς (εναγόμενους, άλλως από τον 2ο των εναγομένων) και οδηγήθηκα στο ΑΤ ----, όπου συντάχθηκε «ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ» μη αυτεπαγγέλτως διωκόμενων πλημμελημάτων και μάλιστα πριν (χρονολογικώς) από την υποβολή των σχετικών εγκλήσεων εκ μέρους των εναγομένων, αλλά ακόμη και χωρίς την ύπαρξη έστω και προφορικής έγκλησης σε βάρος μου, αφού τούτο δεν προκύπτει από την δικογραφία. Συνεπώς ακύρως και αδίκως και παρά τον νόμο ο εκτελών χρέη Διοικητή του Α.Τ. ---- τρίτος εναγόμενος διέταξε να με συλλάβουν, δεσμεύσουν και να με κρατήσουν στο κρατητήριο μέχρι την υποβολή των σχετικών μηνύσεων, που απέχουν χρονικά από την συνταχθείσα «ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ».

2) Ότι ο μάρτυρας καταστηματάρχης (Ν. Ξ) αφενός δεν επιθυμεί την ποινική μου δίωξη, αφετέρου αναφέρει ότι πριν καταφέρω γροθιά στον πρώτο εναγόμενο υπήρξαν «αλληλοσπρωξίματα», που υπονοούν «συμπλοκή», στην οποία δεν αναφέρονται οι μηνυτές μου εναγόμενοι, ενώ συγχρόνως αναφέρει ότι την γροθιά την κατάφερα εντός του καταστήματός του και ότι οι αστυνομικοί με συνέλαβαν και με έβγαλαν εκτός του καταστήματος.

3) Ότι ο πρώτος εναγόμενος (Ε. Ζ) ισχυρίζεται ότι όσο βρισκόμασταν εντός του καταστήματος εξύβρισα τους αστυνομικούς και κατάφερα εναντίον του γροθιά και τον απείλησα και αμέσως με συνέλαβαν.

4) Ότι ο δεύτερος εναγόμενος (Η. Θ) ισχυρίζεται ότι μέσα στο κατάστημα έγινε το περιγραφόμενο επεισόδιο και αμέσως μετά με ακινητοποίησαν και με έβγαλαν έξω από το κατάστημα.

5) Ότι κανείς δεν αναφέρει για το τι έγινε έξω από το κατάστημα.

6) Ότι ουδέν συνέβη στο ΑΤ ---- σε σχέση με την σωματική μου ακεραιότητα, αφού αν συνέβαινε κάτι θα περιγραφόταν κατά την προανάκριση.

Γ.2.- ΕΚΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΥΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γ.2.1.- Ε. Ζ – ΠΡΩΤΟΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ (--.--.20--)

Κατ΄ αντιγραφή από την κατάθεσή του στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ---- (απόφαση με αριθμό ----/20--

«Εκείνη την ημέρα ήμουν σε διατεταγμένη υπηρεσία ηχομέτρησης. Ήμασταν τρία άτομα και ήμουν επικεφαλής. Αφήσαμε τον ένστολο έξω. Εγώ ήμουν με πολιτικά ρούχα και ο άλλος συνάδελφος, που μπήκαμε για έλεγχο στο κατάστημα, ήταν ένστολος και από πάνω φορούσε πολιτικό μπουφάν. Μπαίνουμε στο κατάστημα. Μία παρέα έσπαγαν μπουκάλια. Εμείς προχωρήσαμε στον Ν. Ξ, τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος κρατούσε δύο ποτήρια σφηνάκια και τα έσπασε πάνω στη μπάρα βρίζοντας πρώτα τον ιδιοκτήτη. Του είπαμε ότι είμαστε αστυνομικοί και μας έβρισε λέγοντας: ‘θα σας γαμήσω ρε πούστηδες, γαμώ τη μάνα σας, δεν ξέρετε ποιος είμαι εγώ’. Μου έδωσε μία γροθιά στο πρόσωπο. Τον έβγαλα έξω όπου και μου επιτέθηκε. Εγώ πήγα για συρραφή στο χείλος και μετά από μέρες πήγα στον ιατροδικαστή. Με απείλησε λέγοντας ‘έχεις ξοφλήσει, θα σε καθαρίσω’. Από την απειλή φοβήθηκα. Τον γνώριζα μόνο φυσιογνωμικά. Ο κατηγορούμενος είναι ---- και μπορεί να ασχολείται με όπλα. Δεν είχε προηγούμενα μαζί μου. Του λέμε να βγει έξω γιατί παραφέρθηκε. Ο ιδιοκτήτης δεν μας είπε να τον βγάλουμε. Τον συνοδεύσαμε, τον πιάσαμε για να τον βγάλω έξω. Έξω μου επιτέθηκε. Εγώ έκανα μήνυση. Εγώ δεν θα κρίνω το αδίκημα. Εγώ δεν γνωρίζω τι έπαθε ο κατηγορούμενος. Εγώ έκανα την απαραίτητη κίνηση για να αμυνθώ. Ο συνάδελφος τον άφησε έξω από το μαγαζί και πήγε και φώναξε τον τρίτο συνάδελφο. Δεν γνωρίζω αν έσπασε η μύτη του επάνω στην πάλη. Αφού με κτύπησε τον χτύπησα και εγώ. Ο άλλος αστυνομικός ήταν πίσω μου. Ο άνθρωπος δεν ήταν μεθυσμένος. Αν δεν επεμβαίναμε στον καβγά του κατηγορούμενου με τον ιδιοκτήτη θα γινόταν τα χειρότερα. Έσπαζε γυαλιά και με χτύπησαν, το είπα στην κατάθεσή μου. Και εγώ παρευρισκόμενος ήμουν. Εγώ του έδωσα κεφαλιά για να φύγει από πάνω μου».

Γ.2.2.- Η. Θ – ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ (--.--.20--)

Κατ΄ αντιγραφή από την κατάθεσή του στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ---- (απόφαση με αριθμό ----/20--)

«Μαζί με τον Ε. Ζ πήγαμε στο κατάστημα για έλεγχο. Εγώ ήμουν με στολή και από πάνω φορούσα πολιτικό μπουφάν. Πήγαμε για το σχετικό έλεγχο. Ο κατηγορούμενος χωρίς λόγο και αιτία πέταξε κάτι μπουκάλια, μετά καταλάβαμε ότι τα είχε με τον ιδιοκτήτη. Μετά ήρθε στον ιδιοκτήτη και έσπασε κάτι ποτήρια επάνω στο μπαρ. Ο ιδιοκτήτης είπε: ‘αφήστε τον, δεν ενοχλεί’. Άρχισε να φωνάζει τον ιδιοκτήτη. Ήρθε προς το μέρος μας και ξαφνικά βλέπω το συνάδελφό μου με αίμα οπότε και τον βγάζουμε έξω σ’ ένα σαλόνι. Έξω μας ξέφυγε και επιτέθηκε στον συνάδελφο. Μας έβριζε. Ο συνάδελφος ήταν μπροστά κι αυτός την πλήρωσε. Του έδωσε κεφαλιά για να τον ηρεμήσει φαίνεται. Από μας δεν ξυλοφορτώθηκε ούτε όταν κρατήθηκε στο κελί. Δεν γνωρίζω τι έγινε παραπέρα. Στο αυτόφωρο δεν τον είδα πρησμένο. Δεν τον ξυλοφορτώσαμε. Εγώ τουλάχιστον δεν τον ξυλοφόρτωσα. Την ώρα που προσπαθούσαμε να τον ηρεμήσουμε δεν είδα τον συνάδελφο να τον ξυλοφορτώνει. Μπορεί να μην το είδα. Εγώ είδα λίγα αίματα στον κατηγορούμενο. Δεν είδα να του δίνει κεφαλιά ο συνάδελφος».

Γ.2.3.- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει:

1) Και οι δύο αστυνομικοί παραδέχονται πλέον ότι το επεισόδιο δεν έληξε εντός του καταστήματος, αλλά συνεχίστηκε και εκτός αυτού, δηλαδή μετά τη «σύλληψή μου» από αυτούς.

2) Και οι δύο αστυνομικοί παραδέχονται ότι με κτύπησαν και μάλιστα παρουσιάζουν το γεγονός ότι τα κτυπήματά τους δόθηκαν σε βάρος μου σε μεταγενέστερο χρόνο σε σχέση με όσα προανακριτικώς είχαν καταθέσει, αφού προανακριτικώς το επεισόδιο έληξε με τη σύλληψή μου και την απομάκρυνσή μου από το κατάστημα.

3) Και οι δύο αστυνομικοί απέφυγαν να αποδεχθούν προανακριτικώς αυτά που κατέθεσαν ενόρκως στο Δικαστήριο, αφού οι συνθήκες του ακροατηρίου με τις ερωτήσεις των παραγόντων της δίκης, αλλά και των εγγράφων που αποδείκνυαν τον ξυλοδαρμό μου, τους οδήγησαν να αποκαλύψουν εν μέρει την αλήθεια, που προσπάθησαν να κρύψουν προανακριτικώς, παραβαίνοντας το καθήκον αληθείας και πιστεύοντας ότι με το να κρύψουν αναμφισβήτητα γεγονότα αυτά δεν θα αποκαλυφθούν.

4) Και οι δύο αστυνομικοί εμφανώς αποδεικνύεται να ψεύδονται στις προανακριτικές τους καταθέσεις και εμφανίζουν μόνο μέρος της αλήθειας ενώπιον του ακροατηρίου.

Γ.3.- ΕΚΔΟΧΗ ΕΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΕΞ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ

Γ.3.1.- Α. Β – ΕΝΑΓΩΝ (--.--.20--, 09.35)

Κατ΄ αντιγραφή από την από --.--.20-- «ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ» με προανακριτικούς υπαλλήλους τον αστυφύλακα Ο. Π και της Αστφύλακος Ρ. Σ

«… Δεν θυμάμαι τίποτα σχετικά με το περιστατικό, δέχτηκα ένα χτύπημα στο κεφάλι δεν ξέρω από ποιον και επιθυμώ ιατροδικαστική εξέταση. Τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω και υπογράφω».

Γ.3.2.- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΤΥΡΑΣ (--.--.20--)

Κατ΄ αντιγραφή από την κατάθεσή της στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ---- (απόφαση με αριθμό ----/20--)

«Έχω φιλική σχέση με τον κατηγορούμενο. Εκείνη την ημέρα ήμασταν παρέα με τον κατηγορούμενο. Εκεί που διασκεδάζαμε και ήμουν υπό την επήρεια του αλκοόλ διαπληκτίστηκαν ο κατηγορούμενος με τον ιδιοκτήτη. Σηκώθηκε ο κατηγορούμενος να πάει προς το μπαρ. Ξαφνικά άρχισε να πέφτει ξύλο. Έξω σ’ έναν καναπέ ο κατηγορούμενος βρέθηκε ξαφνικά να τρώει ξύλο από τους δύο αστυνομικούς. Εκείνη την ώρα δεν ξέραμε ότι είναι αστυνομικοί. Μετά επενέβηκα εγώ, γέμισα αίματα από τον κατηγορούμενο, τον οποίο σύραν στο αυτοκίνητο και τον πήγαν στο αστυνομικό τμήμα. Σίγουρα ήταν μετά τις 12 το βράδυ. Ο κατηγορούμενος σηκώθηκε και πήγε να μαλώσει με τον ιδιοκτήτη. Σε μια φάση εγώ έσπασα κατά λάθος ένα ποτήρι. Ο κατηγορούμενος κατευθύνθηκε στο μπαρ και εγώ ήμουν στον καναπέ. Όταν απευθύνθηκε στον καταστηματάρχη δεν ξέρω τι του είπε. Ήταν κεφάτος, πίναμε ουίσκι απ’ ό,τι θυμάμαι. Δεν είδα αν ο κατηγορούμενος χειροδίκησε στους αστυνομικούς μέσα στο μαγαζί. Ήταν σκοτεινά. Όταν είχε αρχίσει η εμπλοκή, το ξύλο, άκουσα βρισιές, αλλά βρίζαν και οι δυο. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν μέσα στο μαγαζί δεν το καταλάβαμε, δεν είχαν προκλητική συμπεριφορά. Είδα με τα μάτια μου τον έναν να τον έχει ακινητοποιήσει με το γόνατό του και να τον χτυπάν. Δεν μου άρεσε αυτό που είδα. Η εικόνα ήταν απαράδεκτη. Ο κατηγορούμενος ήταν αιμόφυρτος, κόκκινος από χτυπήματα. Δεν δικαιολογείται τέτοια βία από τους αστυνομικούς».

Γ.3.3.- Α. Β – ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ (ΕΝΑΓΩΝ) (--.--.20--)

Κατ΄ αντιγραφή από την απολογία μου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ---- (απόφαση με αριθμό ----/20--)

«Είμαι 62 ετών. Προσπαθώ να ξεχάσω. Έφαγα ξύλο χωρίς να φταίω. Είχα οικονομική διαφορά με τον ιδιοκτήτη και με το που σηκώθηκα δέχθηκα χτύπημα στο πρόσωπο και με έβγαλαν έξω όπου συνέχισαν. Όταν σηκώθηκα έπεσαν ποτήρια από το τραπέζι που χτύπησα με το πόδι μου. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω το επεισόδιο, δεν τους γνώριζα. Εγώ απευθύνθηκα στον καταστηματάρχη και ακαριαίως μου επιτέθηκε ο κύριος. Δεν χτύπησα τον αστυνομικό, ούτε τον έβρισα. Εγώ να του ρίξω γροθιά; Όχι ούτε και τον έβρισα. Είχα πιει αλλά ήξερα τι γινόταν. Δεν πρόλαβα, δεν με είπε να βγω έξω. Όλα έγιναν ακαριαία. Δεν θέλω συνέχεια και δεν έκανα μήνυση».

Γ.3.4.- ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ---- ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΗΝΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ (απόφαση με αριθμό ----/20--)

Με την με αριθμό ----/20-- απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ----, καταδικάστηκα σε ποινή φυλάκισης 2 μηνών για κάθε πράξη εξύβρισης (εξύβριση των δύο μηνυτών – εναγομένων) και 2 μηνών για την απλή σωματική βλάβη του μηνυτή – πρώτου εναγομένου) ενώ αθωώθηκα για την πράξη της απειλής, η οποία δεν αποδείχθηκε και κατά συγχώνευση σε συνολική ποινή 4 μηνών, ποινή της οποίας η εκτέλεση ανεστάλη επί μία τριετία, λόγω του αμέμπτου ποινικού παρελθόντος μου.

Γ.3.5.- ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ --.--.20-- (ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΥ ΜΟΥ)

Όπως προαναφέρθηκε, κατά την προανακριτική μου απολογία ζήτησα να εξετασθώ από ιατροδικαστή. Αν και τα ίχνη του άγριου ξυλοδαρμού μου ήταν εμφανή, αντί να οδηγηθώ είτε σε νοσοκομείο είτε στην ιατροδικαστική υπηρεσία, οδηγήθηκα στις --.--.20-- και με πολλές ώρες καθυστέρησης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με σκοπό να εισαχθεί η εκδίκαση της μήνυσης των δύο πρώτων εναγομένων στην αυτόφωρη διαδικασία.

Την επόμενη ημέρα (--.--.20--) και ενώ η εκδίκαση του αυτοφώρου είχε αναβληθεί, επισκέφθηκα την ιατροδικαστική υπηρεσία και μετά την εξέτασή μου από τον ιατροδικαστή εκδόθηκε η με αριθμό Πρωτ. ----/20-- «ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ», της οποίας τα κύρια σημεία είναι τα ακόλουθα:

«… Εκ του ληφθέντος ιστορικού του συμβάντος, πρόκειται για αναφερόμενο ξυλοδαρμό του, από δύο, άγνωστά του άτομα, περί ώρα 02:00 της --.--.20--.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δέχθηκε κουτουλιά, τον έπιασαν από τον λαιμό, και στη συνέχεια τον γρονθοκόπησαν….

Από τη γενομένη σήμερα, --/--/20--, κλινική εξέταση στην υπηρεσία μας διαπιστώνεται ότι αυτός φέρει:

- Εκδορά της δεξιάς κροταφικής χώρας.

- Εξοίδηση και εκχύμωση των μαλακών μορίων του δεξιού υποκογχίου χείλους, χροιάς κυανής, διαμέτρου 2,5 εκ. περίπου.

- Επιπολής θλαστικό τραύμα, των μαλακών μορίων της ρινός, με εξοίδηση και εκχύμωση των μαλακών μορίων, εκτεινόμενη στη δεξιά γναθιαία χώρα.

- Εκχύμωση και εξοίδηση των μαλακών μορίων, εκτεινόμενη στην γναθιαία χώρα.

- Εκδορά της αριστεράς προωτιαίας χώρας.

- Εκχυμωτική εκδορά του κάτω χείλους του στόματος, αριστερά, με παρουσία εφελκίδας.

- Εκχύμωση και εξοίδηση των μαλακών μορίων, διαμέτρου 4 εκ. περίπου, χροιάς κυανέρυθρης, παρά την δεξιά μασχαλιαία χώρα.

- Εκδορά του δείκτου της αριστεράς άκρας χειρός.

Αιτιάται για έντονο άλγος ρινός, άλγος της δεξιάς ωμικής χώρας, ιδιαίτερα κατά τις κινήσεις της άρθρωσης και άλγος στερνικής χώρας, ιδιαίτερα κατά τις αναπνευστικές κινήσεις. Αιτιάται για κινητικότητα οδόντων της κάτω γνάθου.

Λόγω της συμπτωματολογίας (πιθανό κάταγμα ρινικών οστών) συνεστήθη ακτινολογικός έλεγχος ρινός / δεξιάς ωμικής χώρας / θώρακος και ιατρικός έλεγχος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, ο Α. Β, του Γ, γεν. 19-- στ- ----, κάτοικος ----, φέρει σήμερα, --/--/20--, ημέρα προσέλευσής του στην υπηρεσία μας, απλή σωματική βλάβη, επενεχθείσα σε χρόνο συμβατό με τον αναφερόμενο στο ιστορικό προ εικοσιτετραώρου περίπου, δια θλώντος οργάνου, από την οποία θα νοσήσει για 6 – 8 ημέρες περίπου, εξαιρέσει επιπλοκών, εκδηλώσεως νέας συμπτωματολογίας, νέων ευρημάτων από γενόμενο ιατρικό έλεγχο, και εξαιρουμένης της κάκωσης των ρινικών οστών. Επί παρουσίας κατάγματος ρινικών οστών θα νοσήσει για 15 – 20 ημέρες περίπου».

Γ.3.6.- ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ----

Στις --.--.20-- και μετά τη σύσταση του ιατροδικαστού και μόλις άρχισα να συνέρχομαι από τους πόνους σε όλο μου το σώμα και κυρίως στο κεφάλι επισκέφτηκα το ιατρικό κέντρο «----» και υποβλήθηκα σε ακτινογραφία κόλπων προσώπου. Το αποτέλεσμα της ακτινογραφίας ήταν το ακόλουθο κατ’ αντιγραφή του πορίσματος:

«Υπόνοια ρωγμώδους κατάγματος ρινικών οστών. Συνιστάται περαιτέρω διερεύνηση και κλινική συνεκτίμηση».

Γ.3.7.- ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Με τη σύσταση του παραπάνω ερευνητικού κέντρου επισκέφθηκα τον ιατρό ωτορινολαρυγγολόγο Δρ. Τ. Υ, ο οποίος αφού με εξέτασε στις --.--.20--, μου χορήγησε την παρακάτω γνωμάτευση:

«Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ιατρός Τ. Υ εξετάσας σήμερον την --/--/20-- τον κ. Α. Β διέγνωσα κάταγμα ρινός με σκολίωσιν της ρινός προς τα δεξιά. Δεν εγένετο ανάταξις των καταγόντων ευρημάτων λόγω παρέλευσις 8 ημερών. Ακτινογραφικώς παρατηρείται διπλό κάταγμα ρινός. Πιθανώς σε δεύτερο χρόνο να χρειασθεί ρινοπλαστική».

Γ.3.8.- ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ

Με τη σύσταση του παραπάνω ερευνητικού κέντρου επισκέφθηκα τον ΟΔΟΝΤΊΑΤΡΟ Φ.Χ, ο οποίος αφού με εξέτασε στις --.--.20--, μου χορήγησε την παρακάτω γνωμάτευση:

«Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ιατρός Φ. Χ εξετάσας σήμερον την --/--/20- τον κ. Α. Β διέγνωσα τα εξής: Ι Ευσειστότητα όλων των δοντιών ιδιαιτέρως δε των 37 – 38 που χρήζουν αμέσως εξαγωγής. ΙΙ Έλλειψη του 11 που χρήζει αμέσως αποκατάσταση με ακίνητη γέφυρα».

Γ.3.9.- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Από όλα τα ανωτέρω σαφέστατα προκύπτουν τα ακόλουθα:

1) Ότι εδάρην ανηλεώς από τους δύο πρώτους των εναγομένων και προκλήθηκαν σε βάρος μου σωματικές βλάβες που διαπιστώθηκαν τόσο από την ιατροδικαστική υπηρεσία, όσο και από εργαστηριακά ευρήματα αλλά και από κλινικές εξετάσεις.

2) Ότι ο ξυλοδαρμός μου από τους δύο πρώτους εναγομένους έγινε χωρίς κανένα λόγο και μάλιστα αφού είχα συλληφθεί έστω και παρανόμως και χωρίς να φέρω καμία αντίσταση στην παράνομη σύλληψή μου, αφού μία τέτοια αντίσταση δεν αποτυπώνεται ούτε προανακριτικά ούτε κατά την διαδικασία της δίκης μου.

3) Ότι συνελήφθην και τυπικώς (δι’ εγγράφου) για αδικήματα που δεν διώκονται αυτεπαγγέλτως, πριν υποβληθεί οποιαδήποτε σε βάρος μου έγκληση, οι οποίες εγκλήσεις διατυπώθηκαν μεταγενεστέρως.

4) Ότι οι δύο πρώτοι εναγόμενοι παρέβησαν σαφέστατα το καθήκον της αληθείας, αφού κατά την προανάκριση ουδέν ανέφεραν περί του ξυλοδαρμού μου, ενώ αναφέρθηκαν σ’ αυτόν όταν υποχρεώθηκαν από τις ερωτήσεις των παραγόντων της ποινικής δίκης κατά την εκδίκαση των μηνύσεών τους σε βάρος μου.

5) Ότι ο τρίτος των εναγομένων, ως ασκών καθήκοντα διοικητή του ΑΤ --, παραβίασε τα ατομικά μου δικαιώματα και δεν φρόντισε να με νοσηλεύσει από τα τραύματά μου που έγιναν με παράνομες πράξεις των υφισταμένων του δύο πρώτων εναγομένων, στην προσπάθειά του να συγκαλύψει τις παράνομες ενέργειές τους και αφενός με συνέλαβε και με δέσμευσε χωρίς να υφίσταται έστω και προφορική μήνυση, ενώ αφετέρου αρνήθηκε να με παραπέμψει στον ιατροδικαστή παρά το αίτημά μου για άμεση ιατροδικαστική εξέταση, που θα του επέβαλε την στη συνέχεια νοσηλεία μου για τα τραύματά μου.

Δ.- ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ

Οι βλάβες στην ελευθερία μου και στην σωματική μου υγεία, όπως περιγράφονται λεπτομερώς ανωτέρω, προκάλεσαν μέγιστη ψυχική μου ταλαιπωρία, πόνο, καταπόνηση, δυσκολία τις επόμενες ημέρες στην εργασία μου και έντονη ψυχολογική δυσφορία.

Ήδη, η σωματική μου βλάβη, στέρηση έστω και επ’ ολίγον της προσωπικής μου ελευθερίας και η αποφυγή νοσηλείας μου από τις σωματικές μου βλάβες, εγείρει εκ της ταλαιπωρίας μου και της χειροτέρευσης της υγείας μου δικαίωμα αποκατάστασης της ηθικής μου βλάβης, αφού υπέστην βραχυχρονίως σοβαρές βλάβες της υγείας μου, στέρηση της ελευθερίας μου και αποφυγή νοσηλείας μου και θεμελιώνουν σοβαρή ζημία μου και υπό την έννοια της μακροχρόνιας υπονόμευσης της υγείας μου όσο και της μέγιστης ψυχολογικής ταλαιπωρίας μου, υπό την μορφή της ηθικής βλάβης (932 ΑΚ) σε συνδυασμό και με τις διατάξεις περί προσβολής προσωπικότητας (57 επ ΑΚ).

Ε.- ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

Ε.1.- Η χρήση της ως άνω άνευ λόγου και αιτίας αστυνομικής βίας και η μαζική, εκτεταμένη και αδιάκριτη χρήση της, προκάλεσε χωρίς αμφιβολία αιτιωδώς και ως «όρος εκ των ων ουκ άνευ» τις προπεριγραφείσες σωματικές βλάβες σε μένα. Άνευ αυτής της αιτίας δεν υπήρχε καμία περίπτωση να υποστώ τον βαρύτατο τραυματισμό μου, την χειροτέρευση υγείας μου και την ψυχική μου ταλαιπωρία και καμία κατάσταση της υγείας μου ή άλλος εξωτερικός παράγων δεν μπορεί να εξηγήσει την επέλευσή τους.

Ε.2.- Ο ίδιος λόγος (παράνομη «σύλληψή» μου) προκάλεσε χωρίς αμφιβολία αιτιωδώς και ως «όρος εκ των ων ουκ άνευ» και την αναιτιολόγητη, απρόκλητη και δυσανάλογη στέρηση του συνταγματικού μου δικαιώματος στην προσωπική ελευθερία, έστω και για λίγη ώρα και την εξ αυτού του λόγου ηθική βλάβη μου και προσβολή της προσωπικότητάς μου.

Ε.3.- Ο ίδιος λόγος (αποφυγή νοσηλείας μου – μη αποστολή μου στον ιατροδικαστή) έχουν προκαλέσει χωρίς αμφιβολία αιτιωδώς και ως «όρος εκ των ων ουκ άνευ» την απρόκλητη και αδικαιολόγητη έκθεση της υγείας μου σε υψηλό κίνδυνο, και την εξ αυτού του λόγου μέγιστη ψυχολογική και σωματική ταλαιπωρία μου και ενδεχόμενο κίνδυνο ζωής μου. Το γεγονός ότι δεν έχω υποστεί χειροτέρευση της υγείας μου δεν απέκλειε την εξαιρετικά μεγάλη πιθανότητα να νοσήσω βαρύτατα. Η επίγνωση αυτού του κινδύνου αποτελεί αυτοτελή παράγοντα μεγάλης ταλαιπωρίας μου.

ΣΤ.- ΠΤΑΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Τα όργανα του ΑΤ ---- ήταν σε θέση να γνωρίζουν και γνώριζαν ότι ο ξυλοδαρμός μου, η παράνομη σύλληψή μου και η αποφυγή νοσηλείας μου για τις σωματικές μου βλάβες, ήταν ιδιαζόντως επικίνδυνες για την υγεία, ακεραιότητα, ζωή μου και την προσωπική μου ελευθερία. Το ότι το γνώριζαν προκύπτει αβιάστως από τις προαναφερθέντα έγγραφα (προδικασία και ποινική διαδικασία). Προκύπτει, λοιπόν, ότι τα άμεσα όργανα και οι ιεραρχικοί προϊστάμενοι αυτών γνώριζαν και απεδέχοντο τις βλάβες που επήλθαν σε βάρος μου από την συμπεριφορά τους και ακόμη περισσότερο την έστω βραχυχρόνια πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών σε εμένα, την έκθεση της υγείας μου σε υψηλό κίνδυνο, την στέρηση της προσωπικής μου ελευθερίας και την αποφυγή νοσηλείας μου και την μέγιστη εξ αυτών ψυχική -σωματική ταλαιπωρία μου, την υποβολή μου σε μια απαγορευμένη μορφή «βασανιστηρίου» και προσβολή της αξιοπρέπειάς μου.

Ανεξαρτήτως, όμως, από την συνδρομή πταίσματος στην πλευρά των οργάνων του Δημοσίου, τα οποία προέβησαν σε παράνομες πράξεις και παραλείψεις, προβλέπεται από τον νόμο αντικειμενική ευθύνη του Δημοσίου (άρθρο 105 ΕισΝΑΚ) για αποκατάσταση της ζημίας είτε ως υλικής ζημίας είτε ως ηθικής βλάβης. Συνεπώς, η ευθύνη του αντιδίκου Δημοσίου θα συνέτρεχε ακόμη και στην περίπτωση όπου τα όργανα δεν θα γνώριζαν ή απεδέχοντο την επέλευση της ζημίας ως αναγκαίας ή ενδεχόμενης ή δεν θα μπορούσαν να προβλέψουν αυτήν – πράγμα, το οποίο δεν συμβαίνει στην παρούσα υπόθεση.

ΕΠΕΙΔΗ, για όλους τους παραπάνω λόγους, οι αντίδικοί μου οφείλουν να αποκαταστήσουν την επελθούσα ηθική βλάβη μου σε ολόκληρο έκαστος, η δε σωρευτικώς επιδικαστέα χρηματική ικανοποίηση και για τις τρεις μορφές επελθούσας ηθικής βλάβης και προσβολής προσωπικότητάς μου ανέρχεται κατά τον ελάχιστο δυνατό υπολογισμό στο ποσόν των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση αγωγής και μέχρι την εξόφληση, των αντιδίκων υποκειμένων και σε διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως κατά τα νομίμως ισχύοντα.

ΕΠΕΙΔΗ είναι προφανές, παρόν και έκδηλο το έννομο συμφέρον μου για την άσκηση της παρούσας αγωγής .

ΕΠΕΙΔΗ η αγωγή μου στηρίζεται στις διατάξεις περί αστικής ευθύνης του Δημοσίου (άρθρο 105 ΕισΝΑΚ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί ηθικής βλάβης (άρθρα 914, 932 Α.Κ.) και με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 59 ΑΚ για την προστασία από τις προσβολές προσωπικότητας.

ΕΠΕΙΔΗ οι παράνομες πράξεις και παραλείψεις των αστυνομικών οργάνων κατά την άσκηση καθηκόντων τους παραβιάζουν τις προαναφερθείσες διατάξεις και δεν υπάγονται στις θεμιτές επιφυλάξεις και εξαιρέσεις από την ισχύ αυτών των διατάξεων.

ΕΠΕΙΔΗ η αγωγή μου είναι νομικώς βάσιμη και αποδεικνύεται με έγγραφα και μάρτυρες.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΖΗΤΩ:

Να γίνει η παρούσα αγωγή μου δεκτή ολικώς.

Να υποχρεωθούν οι αντίδικοί μου, σε ολόκληρο ο καθένας, να μου καταβάλουν το ποσόν των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για την επελθούσα ηθική βλάβη μου και ως χρηματική ικανοποίηση αυτής, με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση παρούσας ως την εξόφληση.

Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

Να καταδικασθούν οι αντίδικοί μου στην δικαστική μου δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου μου δικηγόρου.

-----, --.--.20--

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: