Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2008

ΑΓΩΓΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ....

(Διαδικασία Αμοιβών)

Α Γ Ω Γ Η

A. B του Γ, Δικηγόρου, κατοίκου …, …… ….

Κ Α Τ Α

Δ. Ε του Ζ, κατοίκου ……., …… ….

_________________________________

Μετά από συμφωνία μου με τον εναγόμενο, κατά μήνα Αύγουστο ……, ανέλαβα να διεκπεραιώσω όλες τις στο μέλλον ανοιχθησόμενες δικαστικές του υποθέσεις (ενόψει του ότι οι πιστώτριες Τράπεζες είχαν κλείσει τους αλληλόχρεους λογαριασμούς της εταιρίας «…… ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», στους οποίους είχε υπογράψει ως εγγυητής ατομικώς και διαφαινόταν η έκδοση Διαταγών Πληρωμής σε βάρος του, καθώς και άλλων δικαστικών διεκδικήσεων τους.

Η ανωτέρω συμφωνία μας αφορούσε τις αμοιβές που θα μου κατέβαλε για οποιαδήποτε δικαστική υπόθεση και προς αποφυγή διενέξεων σε σχέση με το ύψος των αμοιβών μου, συμφωνήθηκε οι αμοιβές να είναι σε ποσοστό 2% επί της αξίας της ένδικης πράξης, ενώ τα διάφορα έξοδα θα μου κατεβάλοντο με βάση τις ισχύουσες τιμές για την κάθε μία πράξη.

Επίσης η συμφωνία μας περιελάμβανε την καταβολή των αμοιβών μου, για όσες εργασίες είχα πραγματοποιήσει μέχρι τότε, στις 00/00/0000, στις 00/00/0000 και στις 00/00/0000.

Μετά από την ανωτέρω συμφωνία, ο εναγόμενος μου έδωσε εντολή να προβώ στις κατωτέρω ενέργειες, για τις οποίες οι αντίστοιχες αμοιβές και έξοδά μου είναι τα ακόλουθα:

Ι.- Συνέταξα και κατέθεσα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ……. την με αριθμό κατάθεσης 000000/00.00.2000 ανακοπή του κατά της «…… ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και κατά της με αριθμό 000000/20.. Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου ………, με την οποία διετάχθη να καταβάλει στην «……. ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» το συνολικό ποσό των 772.637,57 €, πλέον τόκων και εξόδων, της οποίας δικάσιμος ορίσθηκε η 00.00.20... Για την εργασία μου αυτή ο εναγόμενος οφείλει να μου καταβάλει τα ακόλουθα ποσά:

Για σύνταξη ανακοπής, ποσοστό 2% (συμφωνηθείσα αμοιβή) επί του ποσού της ανακοπείσας Διαταγής Πληρωμής, δηλαδή συνολική αμοιβή (772.637,57 Χ 2%) 15.452,75 €.

Για έξοδα δακτυλογράφησης της ανωτέρω ανακοπής 80 €.

Για κατάθεση της ανωτέρω ανακοπής (ένσημα πρωτοτύπου και αντιγράφων, εγγραφή στο πινάκιο) 30 €.

Επίδοση της ανωτέρω ανακοπής 17 €.

Παράσταση καταβληθείσα για την απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η οποία καθορίσθηκε να γίνει στο γραφείο μου την 00.00.20..., ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 και η οποία απέτυχε μη εμφανισθέντος του νομίμου εκπροσώπου της καθ’ ης η ανακοπή, συνταγέντος του σχετικού πρακτικού 200 €,

δηλαδή συνολικά για την παραπάνω αιτία ο εναγόμενος μου οφείλει το συνολικό ποσό των 15.779,75 €.

ΙΙ.- Συνέταξα και κατέθεσα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης την με αριθμό κατάθεσης 000000/00.00.20.. ανακοπή του κατά της «ΤΡΑΠΕΖΑ …… Α.Ε.» και κατά της με αριθμό 000000/20.. Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου ……., με την οποία διετάχθη να καταβάλει στην «ΤΡΑΠΕΖΑ …… Α.Ε.» το συνολικό ποσό των 597.921,08 €, πλέον τόκων και εξόδων, της οποίας δικάσιμος ορίσθηκε η 00.00.20…. Για την εργασία μου αυτή ο εναγόμενος οφείλει να μου καταβάλει τα ακόλουθα ποσά:

Για σύνταξη ανακοπής, ποσοστό 2% (συμφωνηθείσα αμοιβή) επί του ποσού της ανακοπείσας Διαταγής Πληρωμής, δηλαδή συνολική αμοιβή (597.921,08 Χ 2%) 11.958,42 €.

Για έξοδα δακτυλογράφησης της ανωτέρω ανακοπής 80 €.

Για κατάθεση της ανωτέρω ανακοπής (ένσημα πρωτοτύπου και αντιγράφων, εγγραφή στο πινάκιο) 30 €.

Επίδοση της ανωτέρω ανακοπής 17 €.

Παράσταση καταβληθείσα για την απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η οποία καθορίσθηκε να γίνει στο γραφείο μου την 00.00.20…, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 και η οποία απέτυχε μη εμφανισθέντος του νομίμου εκπροσώπου της καθ’ ης η ανακοπή, συνταγέντος του σχετικού πρακτικού 200 €,

δηλαδή συνολικά για την παραπάνω αιτία ο εναγόμενος μου οφείλει το συνολικό ποσό των 12.285,42 €.

ΙΙΙ.-

IV.-

V.-

Συνολικά, δηλαδή, για όλες τις προαναφερθείσες εργασίες μου (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V) ο εναγόμενος μου οφείλει το ποσό των (15.779,75 + 12.285,42 + 18.736,73 + 50.127 + 8.445,66) 105.374,48 €.

ΕΠΕΙΔΗ ο εναγόμενος μου οφείλει το παραπάνω ποσό των 105.374, 48 € και παρά τις επανειλημμένες μου οχλήσεις αρνείται να μου καταβάλει, θα πρέπει να υποχρεωθεί να μου καταβάλει το παραπάνω ποσό, νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση με απόφασή σας, που πρέπει να γίνει προσωρινώς εκτελεστή.

ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για την αναφερόμενη στο ιστορικό αιτία, να μου καταβάλει το ποσό των 105.374,48 €, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί. Να καταδικασθεί ο αντίδικός μου στην δικαστική μου δαπάνη.

Θεσσαλονίκη 00.00.20..

Ο Ενάγων

Δεν υπάρχουν σχόλια: