Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2009

ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΥ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ …………………….

Α Γ Ω Γ Η (ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΥ)

1) Β. – Ν. Δ. του Π. και της Θ., κατοίκου ………….., …………. 13 και

2) Α. συζύγου Β. – Ν. Δ., το γένος Α. και Ζ. Σ., κατοίκου ……….., ………. 13.

Κ Α Τ Α

1) Χ. Χ. του Ν. και της Α., κατοίκου ……………., …………. 6 και

2) Δ. Χ. του Ν. και της Α., συζύγου Μ. Φ.. κατοίκου ……………, …………. 6.

___________________________________

Εμείς οι ενάγοντες είμαστε κύριοι, νομείς και κάτοχοι κοινά, αδιαίρετα και σε ισομοιρία και κατά ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου ο καθένας μας ενός αγρού έκτασης τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο τετραγωνικών μέτρων (4.892 τ.μ.), που βρίσκεται στη θέση «Π. Η.» του Δημοτικού Διαμερίσματος ………. του Δήμου …………., στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου και Νομού …………….. και του Υποθηκοφυλακείου ……………, που συνορεύει, σύμφωνα με τους παρακάτω αναφερόμενους τίτλους κτήσης και με το τοπογραφικό διάγραμμα κατά την πλευρά Α-Β (Ανατολική πλευρά) μήκους 50,08 μέτρων με ακίνητο ιδοκτησίας Κ. Χ., κατά την τεθλασμένη πλευρά Β – Γ – Δ – Ε (Νότια πλευρά) μήκους 109,44 μέτρων (63,68 μ + 17,51 μ + 28,25 μ) με ρέμα, κατά την τεθλασμένη πλευρά Ε – Ζ – Η (Δυτική πλευρά) μήκους 43,75 μέτρων (9,80 μ + 33,95 μ) με ακίνητο ιδιοκτησίας κληρονόμων Α. και σε πλευρά Η – Θ – Α (Βόρεια πλευρά) μήκους 101,71 μέτρων (47,90 μ + 53,81 μ) με ακίνητο ιδιοκτησίας των εναγομένων, όπως ο δικός μας αυτός αγρός σημειώνεται μεταξύ των στοιχείων Α – Β – Γ – Δ – Ε – Ζ – Η – Θ – Α στο τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία Νοέμβριος 200.. του τοπογράφου Σ. Γ. και του Πολιτικού Υπομηχανικού Α. Χ., στο οποίο τοπογραφικό ο άνω Υπομηχανικός δηλώνει υπεύθυνα και σύμφωνα με τον Ν. 651/1977 ότι το άνω αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός σχεδίου, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, δεν έχει υποχρέωση εισφοράς σε γη και χρήμα, βάσει του Ν. 1337/1983, βρίσκεται εκτός ΓΠΣ και στην περιοχή δεν έχει ολοκληρωθεί πράξη εφαρμογής.


Το αγροτεμάχιο αυτό περιήλθε σε μας κατά τα άνω ποσοστά στον καθένα από εμάς μετά από αγορά με βάση το με αριθμό …../19.11.20.. συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου ……….. Χ. Σ. – Γ., το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ……….


Δικαιοπάροχοί μας ήταν οι 1) Ο. Κ. του Ι. και της Μ., 2) Χ. Κ. του Ι. και της Μ. και 3) Δ. Κ. του Γ. και της ΄Ο., κάτοικοι …………., οι οποίοι είχαν αποκτήσει το ανωτέρω αγροτεμάχιο κοινά, αδιαίρετα και κατά ποσοστό ενός τρίτου (1/3) έκαστος από κληρονομιά εκ διαθήκης του παππού τους Χ. Σ. του Γ. και της Ε., που πέθανε στη …………….. στις 15.06.19.., την οποία κληρονομιά αποδέχθηκαν αυτοί ως εξής: α) Ο Ο. Κ. και ο Χ. Κ., με την υπ’ αριθμ. ………/27.6.2….. Δήλωση Αποδοχής Κληρονομίας της Συμβολαιογράφου ……………. Ε. Γ. – Τ., που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ……………. στον τόμο 1…, με αριθμό μεταγραφής 2… και β) ο Δ. Κ. με την υπ’ αριθμ. ……/19.11.2… πράξη Αποδοχής Κληρονομίας της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χ. Σ. – Γ., που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ……….


Ο δικαιοπάροχος των δικαιοπαρόχων μας Χ. Σ. κατείχε, νεμόταν και εξουσίαζε τον άνω αγρό, συνεχώς και αδιάλειπτα, αδιατάρακτα, ειρηνικά, καλή τη πίστη, διανοία κυρίου, με όλα τα προσόντα της τακτικής και έκτακτης χρησικτησίας, περισσότερο από τριάντα (30) χρόνια και μετά από αυτόν οι κληρονόμοι του, ασκώντας σ’ αυτό όλες τις διακατοχικές πράξεις του καλής πίστεως κυρίου και νομέα και με τα προσόντα της χρησικτησίας.


Το ανωτέρω αγροτεμάχιό μας, όπως άλλωστε προκύπτει και από την περιγραφή του, είναι περίκλειστο και από κανένα σημείο δεν υπάρχει δίοδος προς τον αγροτικό δρόμο που απέχει περί τα 50 μέτρα από τα βόρεια όρια του οικοπέδου μας.


Οι εναγόμενοι είναι κύριοι, νομείς και κάτοχοι κοινά, αδιαίρετα και σε ισομοιρία και κατά ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου ο καθένας τους, τριών ακινήτων και συγκεκριμένως των εξής:

  1. Ενός αγρού εκτάσεως χιλίων διακοσίων τετραγωνικών μέτρων (1.200 τμ) κειμένου στην θέση «Α. Π. Η.» ή «Η. Ε.» της κτηματικής περιοχής Κοινότητος ……… ., συνορευόμενου κατά τον τίτλο κτήσης του (χωρίς να υφίσταται τοπογραφικό διάγραμμα) γύρω Βορείως με πρώην ιδιοκτησία Σ. και ήδη ιδιοκτησίας εναγομένων επί πλευράς εκατό μέτρων (100 μ), Νοτίως με ιδιοκτησία κληρονόμων Δ. Σ. και ήδη ιδιοκτησίας εναγομένων επί πλευράς εκατό μέτρων (100 μ), Ανατολικώς με ιδιοκτησία Κ. Π. επί πλευράς δώδεκα μέτρων (12 μ) και Δυτικώς με χέρσο επί πλευράς δώδεκα μέτρων (12 μ), το οποίο περιήλθε σ’ αυτούς από αγοραπωλησία από την δικαιοπάροχό τους με βάση το με αριθμό ……/21.11.19.. συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου …………. Α. Β. – Κ. και το οποίο συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ………….. στον τόμο 2.. και με αριθμό μεταγραφής 5…, ενώ στην δικαιοπάροχό τους Η. σύζυγο Γ. Κ., το γένος Γ. και Π. Μ. είχε περιέλθει με αγοραπωλησία με βάση το με αριθμό ………../03.11.19.. συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου ……….. Α. Κ., που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ………… στον τόμο 1….. και με αριθμό μεταγραφής 2…..
  2. Ενός αγρού εκτάσεως κατά μεν τον τίτλο κυριότητας του δικαιοπαρόχου τους 1.000 τ.μ., κατά δε την εμβαδομέτρηση κατά τον χρόνο της αγοράς χιλίων τριακοσίων ενενήντα δύο τετραγωνικών μέτρων (1.392 τμ) που βρίσκεται στη θέση «Π. Η.» της κτηματικής περιοχής Κοινότητος ………., Νομού και Ειρηνοδικείου ………………, συνορευόμενου κατά το τοπογραφικό που είναι συνημμένο στο συμβόλαιο γύρωθεν Νοτίως με το αμέσως προπεριγραφέν ακίνητο των εναγομένων σε πλευρά ενενήντα τεσσάρων μέτρων και εξήντα εκατοστών (94,60 μ), Δυτικά με ακίνητο Ι. Τ. σε πλευρά δεκαπέντε μέτρων (15 μ), Βόρεια με δρόμο σε πλευρά ενενήντα ένα μέτρων (91 μ) και Ανατολικά με δρόμο σε πλευρά δεκαπέντε μέτρων και σαράντα εκατοστών (15,40 μ), το οποίο περιήλθε σ’ αυτούς με γονική παροχή από τον δικαιοπάροχό τους με βάση το με αριθμό ………./10.12.19… Συμβόλαιο Γονικής Παροχής της Συμβολαιογράφου ………… Ε. Μ. – Κ. και το οποίο συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ………………. στον τόμο 3.. και με αριθμό μεταγραφής 3…, ενώ στον δικαιοπάροχό τους πατέρα τους Ν. Χ. του Χ. και της Ε. είχε περιέλθει με αγοραπωλησία με βάση το με αριθμό ………./13.01.19.. Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ε. Μ. – Κ., που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο 1… και με αριθμό μεταγραφής 2…..
  3. Ενός αγρού εκτάσεως χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων και σαράντα επτά εκατοστών (1.468,47 τμ) που βρίσκεται στη θέση «Μ. Μ.» της κτηματικής περιοχής Κοινότητος ………, Νομού και Ειρηνοδικείου …………….., συνορευόμενου κατά το τοπογραφικό που είναι συνημμένο στο συμβόλαιο γύρωθεν Βορείως με το πρώτο προπεριγραφέν ακίνητο των εναγομένων σε πλευρά ενενήντα εννέα μέτρων και ογδόντα εκατοστών (99,80 μ), Δυτικά με ακίνητο Α. Τ. σε πλευρά δεκαπέντε μέτρων (15 μ), Νότια με το προπεριγραφέν οικόπεδο ημών των εναγόντων σε πλευρά εκατόν δύο μέτρων (102 μ) και Ανατολικά με ρέμα σε πλευρά δεκατεσσάρων μέτρων και πενήντα εκατοστών (14,50 μ), το οποίο περιήλθε σ’ αυτούς με αγοραπωλησία από τον δικαιοπάροχό τους με βάση το με αριθμό ………./14.01.19… Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου ……………. Ε. Μ. – Κ. και το οποίο συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ……….. στον τόμο 1… και με αριθμό μεταγραφής 4…., ενώ στους δικαιοπάροχούς τους 1) Π. χήρα Α. Σ., το γένος Δ. και Θ. Π., 2) Γ. Σ. του Α. και της Π., 3) Μ. σύζυγο Π. Μ., το γένος Α. και Π. Σ., 4) Ε. σύζυγο Α. Φ., το γένος Α. και Π. Σ., 5) Μ. Σ. του Α. και της Π., σύζυγο Χ. Χ., 6)Θ. σύζυγο Δ. Λ., το γένος Ανδρέα και Π. Σ. και 7) Δ. Σ. του Α. και της Π. είχε περιέλθει με κληρονομία του συζύγου της πρώτης και πατέρα των λοιπών Α. Σ. του Δ. και της Μ., που πέθανε στις 03.04.19… χωρίς να αφήσει διαθήκη και την οποία κληρονομία αποδέχτηκαν οι δικαιοπάροχοι των εναγομένων με βάση τη με αριθμό ………./14.01.19.. Δήλωση Αποδοχής Κληρονομίας της Συμβολαιογράφου ……… Ε. Μ. – Κ., που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …………., στον δικαιοπάροχο τους δε πατέρα και σύζυγο είχε περιέλθει από κληρονομιά του πατέρα του Δ. Σ. του Γ., που πέθανε στις 10.09.19… και δυνάμει της με αριθμό ……./2.8.19… δημόσιας διαθήκης του άλλοτε Συμβολαιογράφου …………. Π. Τ. που δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθμ. …../......19.. πρακτικό συνεδριάσεως του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στον δικαιοπάροχό του δε Δ. Σ. είχε περιέλθει κατά την δήλωσή τους από έκτακτη χρησικτησία καθόσον ο τελευταίος το κατείχε το ενέμετο και το καλλιεργούσε από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας μέχρι τον θάνατό του, δηλαδή επί εικοσαετία και πλέον χωρίς να ενοχληθεί ποτέ από κανέναν.

Εκ των τριών αυτών γειτονικών μεταξύ τους αγροτεμαχίων των εναγομένων, που έχουν διαμορφωθεί σε ενιαίο αγροτεμάχιο:

1) Το τρίτο συνορεύει κατά μήκος της μεγάλης του Νότιας πλευράς με τη βόρεια πλευρά του δικού μας οικοπέδου και είναι και αυτό περίκλειστο.

2) Το δεύτερο συνορεύει κατά μήκος της μεγάλης βόρειας πλευράς του με το δρόμο, κατά μήκος της ανατολικής του πλευράς με το δρόμο και κατά μήκος της νότιας μεγάλης πλευράς του με το πρώτο και

3) Το πρώτο συνορεύει κατά μήκος της μεγάλης βόρειας πλευράς του με τη νότια πλευρά του τρίτου αγροτεμαχίου και κατά μήκος της μεγάλης νότιας πλευράς του με την βόρεια πλευρά του δεύτερου αγροτεμαχίου.


Όπως προαναφέρθηκε, το ακίνητό μας στερείται την αναγκαία δίοδο προς τον δρόμο, που να εξυπηρετεί την κανονική και σύμφωνη με τον προορισμό εκμετάλλευσή του, αφού μεταξύ του ακινήτου μας και του κοινοτικού δρόμου παρεμβάλλονται τα τρία ακίνητα των εναγομένων, τα οποία είναι ήδη περιφραγμένα σαν ένα ενιαίο αγροτεμάχιο. Συνεπώς, για να δυνηθεί το ακίνητό μας να αποκτήσει πρόσβαση στον δρόμο απαιτείται να μας παραχωρήσουν τέτοια οι αντίδικοί μας και να διέρχεται μέσα από τα δύο κατ’ ελάχιστο από τα τρία προπεριγραφέντα ακίνητά τους (3ο και 1ο).


Συγκεκριμένως, η δίοδος που πρέπει να μας παραχωρηθεί πρέπει να βρίσκεται στο ανατολικό όριο των αγροτεμαχίων μας και τούτο διότι η ανατολική πλευρά των αγροτεμαχίων μας παρουσιάζει την συντομότερη διαδρομή από το αγροτεμάχιό μας μέχρι τον δρόμο και να καταλήγει στον δρόμο υπό γωνία και τούτο διότι αυτή η συγκεκριμένη διαδρομή είναι η μικρότερη για τα ακίνητα των αντιδίκων μας. Συγκεκριμένως, η δίοδος πρέπει να έχει πλάτος 4 μέτρα, να ξεκινά από το βόρειο όριο του δικού μας αγρού, να διασχίζει ολόκληρο το τρίτο προπεριγραφέν αγροτεμάχιο των εναγομένων και ολόκληρο το πρώτο προπεριγραφέν αγροτεμάχιο των εναγομένων το όριό της να είναι παράλληλα στο ανατολικό όριο των αγροτεμαχίων μας και μετά από 19,77 μ να σχηματίζει αμβλεία γωνία και να καταλήγει στο νότιο όριο μεταξύ του 2ου και του 1ου προπςεριγραφέντων αγροτεμαχίων των αντιδίκων, με άνοιγμα προς τον δρόμο 7,70 μ., όπως η δίοδος αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο στην παρούσα αγωγή και αποτελούν ενιαίο σύνολο με αυτήν τοπογραφικό διάγραμμα.

(ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΔΟΥ)


Το συνολικό της εμβαδόν είναι 26,58 τμ και η αξία της ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 141 €, εν όψει του ότι τα αγροτεμάχια των εναγομένων από τα οποία θα διέλθει η δίοδος είναι κατάλληλα μόνο για γεωργική χρήση καθόσον είναι μη άρτια και μη οικοδομήσιμα και απαγορεύεται εκ του νόμου η συνένωσή τους ώστε να αποκτήσουν αρτιότητα, σε αντίθεση με το δικό μας που είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, έχει ήδη δε κατατεθεί από εμάς ο σχετικός φάκελος στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο (………….) προς έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας και έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου 4…../13.04.2….. Το ανωτέρω ποσό οφείλουμε στους εναγόμενους κατά ποσοστό 50% ο καθένας από εμάς στους δύο εναγομένους εξ αδιαιρέτου. Η αντικειμενική αξία του αγροτεμαχίου μας των 4.892 τμ ανέρχεται στο ποσό των 5.151,28 € και συνεπώς η αντικειμενική αξία ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο ποσό του 1,05 € (5.151,28 : 4.892). Η εμπορική του αξία είναι περίπου τριπλάσια της αντικειμενικής αξίας, δηλαδή η εμπορική του αξία ανέρχεται στο ποσό των 15.000 € και συνεπώς η εμπορική αξία του τετραγωνικού μέτρου ανέρχεται στο ποσό των 3,06 €. Η αξία αυτή αφορά το δικό μας αγροτεμάχιο, που είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, ενώ τα αγροτεμάχια των εναγομένων είναι μη άρτια και μη οικοδομήσιμα, δεν έχουν δυνατότητα συνένωσης, δεν έχουν την εμπορική αξία του δικού μας και η δική τους εμπορική αξία προσδιορίζεται στο ποσό του ½ του δικού μας, δηλαδή στο ποσό του 1,53 €, ανά τετραγωνικό μέτρο. Συνεπώς η αξία της δουλείας διόδου που ζητώ ανέρχεται στο ποσό των 141,83 €.


ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα αγωγή είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


ΖΗΤΟΥΜΕ: Να γίνει δεκτή η αγωγή μας. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, για τους στο ιστορικό της παρούσας λόγους, να μας παραχωρήσουν δίοδο που πρέπει να βρίσκεται στο ανατολικό όριο των αγροτεμαχίων μας και τούτο διότι η ανατολική πλευρά των αγροτεμαχίων μας παρουσιάζει την συντομότερη διαδρομή από το αγροτεμάχιό μας μέχρι τον δρόμο και να καταλήγει στον δρόμο υπό γωνία και τούτο διότι αυτή η συγκεκριμένη διαδρομή είναι η μικρότερη για τα ακίνητα των αντιδίκων μας. Συγκεκριμένως, η δίοδος πρέπει να έχει πλάτος 4 μέτρα, να ξεκινά από το βόρειο όριο του δικού μας αγρού, να διασχίζει ολόκληρο το τρίτο προπεριγραφέν αγροτεμάχιο των εναγομένων και ολόκληρο το πρώτο προπεριγραφέν αγροτεμάχιο των εναγομένων, το όριό της να είναι παράλληλα στο ανατολικό όριο των αγροτεμαχίων μας και μετά από 19,77 μ να σχηματίζει αμβλεία γωνία και να καταλήγει στο νότιο όριο μεταξύ του 2ου και του 1ου προπεριγραφέντων αγροτεμαχίων των αντιδίκων, με άνοιγμα προς τον δρόμο 7,70 μ., όπως η δίοδος αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο στην παρούσα αγωγή και αποτελούν ενιαίο σύνολο με αυτήν τοπογραφικό διάγραμμα. Να καθορισθεί η αποζημίωση που προσδιορίζει την αξία της διόδου στο ποσό των 141,83 €, το οποίο οφείλουμε κατά 50% ο καθένας από εμάς στους δύο εναγομένους. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην δικαστική μου δαπάνη.

…………… 10.07.2…….

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: