Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009

ΠΟΙΝΙΚΟ-ΕΓΚΛΗΣΗ ΑΠΟ Α.Ε. ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (Δικηγόρο κλπ)-ΓΝΗΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

..' …..ΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ……………
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ: 00.00.0000
ΑΡ. ΠΙΝ.: …
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: ……………………….


ΕΝΣΤΑΣΗ, ΑΛΛΩΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 1 και 2 του νόμου 5960/1933 «περί επιταγής», όπως αυτό ισχύει σήμερα, εκείνος που εκδίδει επιταγή μη πληρωθείσα προς πληρωτή στον οποίο δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια κατά το χρόνο της έκδοσης της επιταγής και της πληρωμής αυτής, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων δραχμών, αν δε ο υπαίτιος μετέρχεται την πράξη κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή είναι επικίνδυνος επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από έγκληση του παθόντος.
Σε σχέση με την υποβολή της έγκλησης αυτής, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 ΚΠΔ, στις οποίες ρητά παραπέμπει το άρθρο 46 του ίδιου Κώδικα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου, η έγκληση γίνεται απ’ ευθείας στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, αλλά και στους ανακριτικούς υπαλλήλους, είτε από τον ίδιο τον εγκαλούντα είτε από ειδικό πληρεξούσιο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας μπορεί να δοθεί και με απλή έγγραφη δήλωση. Η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας προσαρτάται στην έκθεση για την κατάθεση της έγκλησης.
Εξάλλου, από τις αλληλοσυμπληρούμενες διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 1,2 και 22 παρ. 3 του ν. 2190/1920, «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτός κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. 174/1963, η ανώνυμη εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικά, επιτρέπεται όμως να μεταβιβάσει το δικαίωμα οργανικής εκπροσώπησης της εταιρείας, δικαστικώς ή εξωδίκως, σε μέλη αυτού ή σε τρίτα πρόσωπα, που ορίζονται από το καταστατικό. Στην περίπτωση αυτή, ο τρίτος, στον οποίο μεταβιβάστηκε το εν λόγω δικαίωμα, είναι υποκατάστατος του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί ως όργανο εκπροσώπησης της ανώνυμης εταιρείας. Η υποκατάσταση αυτή διαφέρει από τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 211 επ. και 713 επ. ΑΚ σχέσεις της πληρεξουσιότητας και εντολής, διότι ο πληρεξούσιος και ο εντολοδόχος της ανώνυμης εταιρείας που διορίζονται για τη διεκπεραίωση ορισμένων υποθέσεων στο όνομα αυτής, δεν είναι όργανα διοίκησης, αλλά ενεργούν, ως απλοί αντιπρόσωποι, πράξεις που αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή από τα υποκατάστατα αυτού όργανα, των οποίων (πράξεων) η εκτέλεση μόνο ανατέθηκε σε αυτούς. Επομένως, αν το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε σε τρίτο την εντολή και του χορήγησε την πληρεξουσιότητα να εκτελέσει (υλοποιήσει) απόφασή του να υποβληθεί έγκληση κατά ορισμένου προσώπου, για αξιόποινη πράξη που τελέστηκε σε βάρος της ανώνυμης εταιρείας, απαιτείται, ενόψει του ότι ο εν λόγω τρίτος είναι απλός πληρεξούσιος-εντολοδόχος της τελευταίας, το πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, που περιέχει την απόφασή του για ανάθεση της εντολής και χορήγηση της πληρεξουσιότητας, και προσαρτάται στην εγχειριζόμενη έγκληση, να φέρει και βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του εντολέα και παρέχοντος την πληρεξουσιότητα, δηλαδή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις πιο πάνω διατάξεις των άρθρων 46 και 42 παρ. 1 εδ. γ’ ΚΠΔ (βλέπετε προσκομιζόμενη και επικαλούμενη απόφαση Ολομ ΑΠ (Ποιν) 4/2006, αλλά και τις όμοιες 5/2006 και 6/2006).
Στην υπό κρίση υπόθεση, στο απόσπασμα του πρακτικού του Δ.Σ., που προσαρτήθηκε στην παραπάνω δήλωση-έγκληση, η οποία κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών ………………, έπρεπε να βεβαιώνεται και η γνησιότητα της υπογραφής των παρασχόντων την εντολή-πληρεξουσιότητα μελών του Δ.Σ. από δικηγόρο ή δημόσια κ.λ.π. αρχή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42 παρ. 2 του ΚΠΔ. Τέτοια, όμως, βεβαίωση δεν υπάρχει, ούτε καλύπτει την έλλειψη αυτή, η διαφορετική βεβαίωση του Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας, ότι το προσαρτηθέν στη δήλωση έγκληση με αριθμ. 306/29.10.2002 πρακτικό συνεδριάσεώς του, αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο, χωρίς άλλη μνεία, αλλά δεν υπάρχει ούτε η επικύρωση της υπογραφής του Προέδρου του Δ.Σ., που υπάρχει στο αντίγραφο του Πρακτικού του Δ.Σ.
Συνεπώς, θα πρέπει να κηρυχθεί άκυρη η άσκηση της ποινικής δίωξης κατ’ εμού και να παύσει οριστικά η ποινική μου δίωξη.
………… 00.00.0000
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: