Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

ΠΟΙΝΙΚΟ-ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΕΚΠΡΟΘ.ΕΦΕΣΗ-ΑίτΑναστΕκτ(497§7)

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ……….
ΔΙΑ ΤΟΥ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ………….
Α Ι Τ Η Σ Η
Ά…….. Α…….. του Ι…… και της Ε….., επιχειρηματίου, που γεννήθηκα στη ………… το ………, κατοικώ στ.. …………, ……………….. 20, ……….., κάτοχος του με αριθμό …………. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις ……………… από το … Τ.Α. ………….., με ΑΦΜ ………… της ….. Δ.Ο.Υ. ………………...
___________________________________

Με την υπ’ αριθμό ………/………….. απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ……………….. καταδικάσθηκα για παράβαση του νόμου ……………………… σε ποινή φυλάκισης … μηνών και σε χρηματική ποινή ………….. €.
Κατά της ανωτέρω αποφάσεως άσκησα την με αριθμό ………/ ………. εκπρόθεσμη έφεσή μου, η οποία πρόκειται να εκδικασθεί ενώπιον του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ……………… στ.. ………………...
Παρακαλώ όπως εισάγετε την παρούσα ενώπιον του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ……………, για να αποφανθεί αυτό για την ανασταλτική δύναμη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της ανωτέρω αποφάσεως, μέχρις εκδικάσεως της εφέσεως κατ’ αυτής.
ΕΠΕΙΔΗ άσκησα την ανωτέρω έφεση εκπροθέσμως για τους εξής λόγους:
1) Διότι μόλις χθες (………..) έμαθα την ύπαρξη της ανωτέρω αποφάσεως.
2) Διότι τόσο το κλητήριο θέσπισμα όσο και η απόφαση επιδόθηκε στην διεύθυνση ....................., όπου αφού αναζητήθηκα δεν βρέθηκα και η απόφαση επιδόθηκε, τελικώς, στον Δήμαρχο …………, ως πρόσωπο με άγνωστη διαμονή. Στην διεύθυνση, όμως, …………., όχι στο Δήμο ……….., αλλά εδώ στο Δήμο ………… και μάλιστα στο κέντρο της πόλης, είναι η πατρική μου κατοικία, στην οποία ουδέποτε αναζητήθηκα, χωρίς, βεβαίως, να γνωρίζω γιατί και από πού ο μηνυτής μου απεφάνθη ότι η κατοικία μου βρίσκεται στο Δήμο ……….. και όχι στο Δήμο ……………. και δη στο κέντρο αυτού και μάλιστα απέναντι από το Αστυνομικό Τμήμα ………………………….
3) Διότι ουδέποτε υπήρξα άγνωστης διαμονής, η δε διευθύνσεις μου τόσο της κατοικίας μου (…………. 20 ……………..), όσο και του πατέρα μου (…………, Δήμος ………..), όσο και η επαγγελματική μου στέγη (……………………..), ήταν γνωστές, όπως προκύπτει από την κατάθεση του ίδιου του αστυνομικού, αλλά ουδέποτε αναζητήθηκα σ’ αυτές, αλλά σε μία άγνωστη διεύθυνση σε Δήμο που ουδέποτε διέμενα.
4) Διότι στο ιστορικό της μήνυσης του αστυνομικού εις βάρος μου αναφέρεται και η επαγγελματική διεύθυνση μου (……………………...), στην οποία δεν αναζητήθηκα.
5) Από τα προσκομιζόμενα έγγραφα (φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα κλπ), προκύπτει η σταθερή, μόνιμη και γνωστή σε όλους διεύθυνσή μου.
ΕΠΕΙΔΗ κατά το 472 ΚΠΔ υπάρχει δισταγμός ή αμφισβήτηση σχετικά με την εκτελεστότητα της ανωτέρω αποφάσεως και δη ενόψει του ότι άσκησα αυτήν εμπροθέσμως ως μηδέποτε κοινοποιηθείσα νομίμως σε μένα, άλλως στο πρόσωπό μου συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, δηλαδή δεν είμαι ιδιαίτερα επικίνδυνη ή υπότροπη ή ύποπτη φυγής και δεν αποδεικνύεται ότι υπάρχει βάσιμος φόβος πως θα τελέσω νέες αξιόποινες πράξεις και η έκτιση της ποινής μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της εφέσεως θα έχει σαν συνέπεια υπέρμετρη βλάβη για μένα και την οικογένειά μου, αφού δεν διαθέτω αυτή τη στιγμή ικανά εισοδήματα για να εξαγοράσω την ποινή μου (497 § 7).
ΕΠΕΙΔΗ παραιτούμαι από οποιαδήποτε προθεσμία κλητεύσεως, αλλά και από αυτήν την ίδια την κλήτευσή μου, που αφορά την παρούσα αίτηση.
ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ να διατάξετε την αναστολή εκτέλεσης της με αριθμό ………./……….. απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου …………, μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της ασκηθείσας κατ’ αυτής έφεσης.
…………….14.07………..
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: