Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

ΠΟΙΝΙΚΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΚ 82 § 6)


ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ......................
ΔΙΑ ΤΟΥ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ........................
ΑΙΤΗΣΗ
(Μετατροπής περιοριστικής της ελευθερίας ποινής, που έχει μετατραπεί σε χρηματική ποινή, σε περαιτέρω μετατροπή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας – άρθρο 82 § 6 ΠΚ)

Στ. Τ. του ., κατοίκου ….., …… 68 (περιοχή ……).
_______________________________
            Με την με αριθμό …../…...2009 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου …………., συγχωνεύτηκαν με καθορισμό της εκτιτέας συνολικής ποινής οι σε εκείνη την απόφαση αναφερόμενες επί μέρους ποινές αποφάσεων, σε συνολική ποινή εννέα (9) ετών και ενός (1) μηνός.
            Ως βάση υπολογισμού  της συγχώνευσης, ελήφθη η βαρυτέρα των υπολοίπων, δηλαδή η με αριθμό ……./……..2008 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ……….., με την οποία μου είχε επιβληθεί φυλάκιση τριών (3) ετών για κάθε μία από τις δύο πράξεις και συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) ετών με επαύξηση της πρώτης ισοβαρούς ποινής των τριών (3) ετών της πρώτης πράξης κατά ένα (1) έτος από την ισοβαρή φυλάκιση της δεύτερης πράξης.
            Η ανωτέρω ποινή των τεσσάρων (4) ετών  μετατράπηκε σε χρηματική ποινή προς 5,00 € ημερησίως, με την με αριθμό ……../……..2009 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ………….. (που προσκομίζω και επικαλούμαι), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 §§ 1 και 2 του Ν 3.727/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 §§ 2 και 3 του Ν 3.772/2009.
            Ήδη με την παρούσα και κατ’ άρθρο 82 § 6 ΠΚ, ζητώ την  μετατροπή της περιοριστικής της ελευθερίας συνολικής ποινής της με αριθμό ……/……….2009 (9 έτη και 1 μήνας), που έχει μετατραπεί σε χρηματική ποινή, σε περαιτέρω μετατροπή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας και μάλιστα για τους ακόλουθους λόγους:
1)     Είμαι παντελώς πτωχός, χωρίς να μπορώ με ίδιες δυνάμεις να καταβάλω την χρηματική ποινή προς εξαγορά της στερητικής της ελευθερίας ποινή (όπως προκύπτει από τις σχετικές φορολογικές μου δηλώσεις).
2)     Είναι απαραίτητο να αφεθώ ελεύθερος, ώστε να εργάζομαι τις υπόλοιπες ώρες (πέραν των ωρών της παροχής κοινωνικής εργασίας), ώστε να δυνηθώ να ανταπεξέλθω στις οικονομικές ανάγκες τις δικές μου και της οικογένειάς μου.
3)     Ο Δήμος ………. και ειδικότερα η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου δέχεται την προσφορά εργασίας μου με την ειδικότητα του εργάτη (όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο που προσκομίζω και επικαλούμαι).

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
            1.- Σύμφωνα με το άρθρο 82 § 6 η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από ένα μήνα και έχει μετατραπεί σε χρηματική ποινή ή πρόστιμο μετατρέπεται περαιτέρω σε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, αν το ζητεί ή το αποδέχεται εκείνος που καταδικάσθηκε και εφόσον η παροχή τέτοιας εργασίας από το συγκεκριμένο καταδικασμένο είναι εφικτή. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από δύο έτη, και δεν υπερβαίνει τα τρία μπορεί να μετατρέπεται σε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, αν το ζητεί ή το αποδέχεται εκείνος που καταδικάσθηκε και εφόσον η παροχή τέτοιας εργασίας από το συγκεκριμένο καταδικασμένο είναι εφικτή.
            2.- Σύμφωνα με προσθήκη στην ανωτέρω παράγραφο με το άρθρ.16 παρ.4 Ν.3727/2008, για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, στην περίπτωση καθορισμού συνολικής ποινής, αρκεί η βαρύτερη ποινή φυλάκισης να μην υπερβαίνει τα τρία έτη.
            3.- Σύμφωνα με την πάγια ισχύουσα νομολογία κατά τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1 και 97 ΠΚ, επί πραγματικής συρροής εγκλημάτων επιβάλλεται μία συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από την επαύξηση της βαρύτερης από τις ποινές που συρρέουν κατά το λόγο των υπολοίπων επί μέρους συρρεουσών ποινών. Οι ποινές αυτές που συρρέουν διατηρούν την νομική αυτοτέλειά τους και μετά τον καθορισμό της συνολικής και δεν απορροφώνται απ΄ αυτήν (βλέπετε ΑΠ 63/2006 ΠΟΙΝΧΡ 2006/696 και ΑΠ 415/2006 Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, που προσκομίζω και επικαλούμαι).
            4.- Στην υπό κρίση αίτηση, προκύπτει σαφέστατα ότι η συνολική ποινή των 9 ετών και 1 μηνός αποτελείται από ποινές που αφορούν δύο συγχωνευμένες ποινές: Η πρώτη συγχωνευμένη ποινή είναι αυτή της ποινής βάσης (στερητική της ελευθερίας ποινής 3 έτη για την πρώτη πράξη και 3 έτη για την δεύτερη πράξη και κατά συγχώνευση 4 έτη), ενώ οι επόμενες ποινές συγχωνεύονται σ’ αυτήν, χωρίς περαιτέρω συγχωνεύσεις η κάθε μία.
Συνεπώς, σύμφωνα με την νεοεισαχθείσα (2008) προσθήκη στο άρθρο 82 § 6 ΠΚ,  στην περίπτωση καθορισμού συνολικής ποινής, αρκεί η βαρύτερη ποινή φυλάκισης να μην υπερβαίνει τα τρία έτη, όπως ακριβώς ισχύει στην υπό κρίση αίτησή μου. Έτσι, εάν η βαρύτερη ποινή είναι μεγαλύτερη των 3 ετών, αλλά αποτελείται από μία συνολική ποινή στην οποία συγχωνεύτηκαν ποινές τριών (3) ετών ή και μικρότερες, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι η συνολική ποινή, αλλά οι μερικότερες, που κατά την πάγια νομολογία του ΑΠ διατηρούν την νομική αυτοτέλειά τους και μετά τον καθορισμό της συνολικής εκτιτέας ποινής.
            5.- Συνεπώς, στην υπό κρίση αίτηση συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 82 § 6.
            ΕΠΕΙΔΗ με την παρούσα παραιτούμαι από τις προθεσμίες κλητεύσεως, αλλά και από αυτήν την ίδια την κλήτευσή μου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η αίτησή μου. Να μετατραπεί περαιτέρω σε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας η συνολική εκτιτέα ποινή των 9 ετών και 1 μηνός, που μου επιβλήθηκε με την με αριθμό ……./……..2009 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ..............
………….., ……….2009
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: