Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. (μέρος 8ο-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ……
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ………. ……. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ Χ. – Π. Α.Ε.» και δ.τ. «Π. Α.Ε.», που έχει έδρα στο Δήμο ……… ………, …………, με αρ. ΜΑΕ ……………..

Στ.. ……… σήμερα την 28 ………… ……. ημέρα ………. και ώρα …. και στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Χ. – Π. Α.Ε.» και δ.τ. «Π. Α.Ε.», που έχει έδρα στο Δήμο ……………., …………….., με αρ. ΜΑΕ ………. και Α.Φ.Μ. ………… της Δ.Ο.Υ. ……………, συνήλθε μετά από πρόσκληση του κ. Η. Ε. του Δ. το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ήτοι :
1) Η. Ε. του Δ. και της Μ., που γεννήθηκε στο …………. το 19.., κάτοικος ……………, ……………….. 76, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό …………./……………/Τ.Α. …………., με ΑΦΜ ………… της … Δ.Ο.Υ ………………, έλληνας υπήκοος.
2) Γ. Ε. του Δ. και της Μ., που γεννήθηκε στο . το 19…, κάτοικος ……… , κάτοχος του υπ’ αριθμ. …../…… Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας που εκδόθηκε από το …………., έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ ………. της ΔΟ.Υ. …………
3) Δ. Κ. του Η. και της Ά., που γεννήθηκε στο …………. το 19.., κάτοικος ……….., κάτοχος του υπ’ αριθμ. ………../……….. Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας που εκδόθηκε από το …………., έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ ……………. της ΔΟΥ Δράμας.
Αφού παρίστανται όλοι οι Σύμβουλοι και υφισταμένης νομίμου απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, αρχίζει η συζήτηση με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως:
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: «Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου».
Επί του θέματος ο κ. Η. Ε., λαβών το λόγο, αφού ενημέρωσε τα μέλη για την αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα Πρακτικά με αριθμό ../28…… της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας και την μεταβίβαση των μετοχών της, ζητά από τα μέλη την συγκρότησή τους σε σώμα.
Κατόπιν συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε ομόφωνα την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα ως εξής:
1) Η. Ε. του Δ. και της Μ., που γεννήθηκε στο … το 19.., κάτοικος ……., …….. 76, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό … ……./…../…….., με ΑΦΜ ….. της ΔΟΥ …………, έλληνας υπήκοος, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2) Γ. Ε. του Δ. και της Μ., που γεννήθηκε στο ….. το 19.., κάτοικος….., κάτοχος του υπ’ αριθμ. ………/……….. Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ……….., έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ ……….. της ΔΟ.Υ. ………….., ως μέλος.
3) Δ. Κ. του Η. και της Ά., που γεννήθηκε στο …….. το 19.., κάτοικος ……, κάτοχος του υπ’ αριθμ. …../…….. Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας που εκδόθηκε από το …….., έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ …… της ΔΟΥ …………, ως μέλος.
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: «Εκπροσώπηση της Εταιρείας».
Βάσει του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Η. Ε. του Δ. την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: «Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής».
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το Καταστατικό δικαίωμα υπογραφής στον Η.Ε. του Δ., ο οποίος με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί αξιόγραφα, παραλαμβάνει έγγραφα, συμβάλλεται με τις τράπεζες για οποιαδήποτε σύμβαση, δίνει εντολές πληρωμής και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

___________________________                                          _____________________
Η.Ε.                                                                                                                     Γ. Ε.

                                                                                                     _____________________
                                                                                                                          Δ. Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: