Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. (μέρος 7ο)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ …………
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ………………. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ Χ. – Π. Α.Ε.» και δ.τ. «Π. Α.Ε.», που έχει έδρα στο Δήμο …………, με αρ. ΜΑΕ …………………...

Στη …………… σήμερα την ………………….. ημέρα ………….. και ώρα 08.00 και στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Χ. – Π. Α.Ε.» και δ.τ. «Π. Α.Ε.», που έχει έδρα στο Δήμο ………….., με αρ. ΜΑΕ …………. και Α.Φ.Μ. ………….. της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ………………, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Α. Α. του Σ. το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ήτοι :
1) Α. Α. του Σ. και της Σ., ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος,
2) Γ. Χ. του Κ. και της Ά., ως μέλος του Δ.Σ. και
3) Μ. Χ. του Κ. και της Ά., ως μέλος του Δ.Σ..
Αφού παρίστανται όλοι οι Σύμβουλοι και υφισταμένης νομίμου απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, αρχίζει η συζήτηση με μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως:
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας».
Επί του θέματος ο Πρόεδρος Α. Α. του Σ., λαβών το λόγο, αφού ενημέρωσε τα μέλη για την πρόθεση υποβολής παραίτησης όλων των μελών του Δ.Σ., εισηγείται στα μέλη την αναγκαιότητα συγκλήσεως έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Κατόπιν συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την …., ημέρα …. και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, για λήψη απόφασης επί του άνω θέματος. Επίσης το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να μη γίνουν οι δημοσιεύσεις της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως στις εφημερίδες όπως ορίζεται στο νόμο, διότι όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, ήδη δήλωσαν ότι θα μετάσχουν στην έκτακτη Γ.Σ. χωρίς δημοσίευση της προσκλήσεως και δεν θα προβάλλουν αντίρρηση γι' αυτό.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

___________________________                            _____________________
Α. Α.                                                                   Γ. Χ.

_____________________
Μ. Χ.


--------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ..
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ …………… ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ Χ. Π. Α.Ε.», καο δ.τ. «Π. Α.Ε.», που έχει έδρα στο Δήμο …….
με αρ. ΜΑΕ ……………………..
        Στη ……………….. σήμερα την ………. ημέρα …………. και ώρα 10.00 και στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Χ. – Π. Α.Ε.», που έχει έδρα στο Δήμο ………………, με αρ. ΜΑΕ …………. και Α.Φ.Μ. ……………. της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ……….., συνήλθαν, κατόπιν της από ………… προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό Δ.Σ. με αριθμό ………./……….), όλοι οι μέτοχοι αυτής, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
        Η σύγκληση των μετόχων για να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έγινε αυτόκλητα και χωρίς να δημοσιευτεί στις εφημερίδες σχετική Πρόσκληση του Δ.Σ., συνέρχεται όμως νομίμως αφού μετέχουν αυτής όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας και δοθέντος ότι κανείς εκ των μετόχων δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της.
        Κατά τη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ο μέτοχος ήτοι:
Η. Ε. του Δ. και της Μ., κάτοικος …………, ………… 76, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό … …./………/Τ.Α. ……. και με αριθμό Φορολογικού Μητρώου ………….. της  Δ.Ο.Υ. …………….., με αριθμό μετοχών και ψήφων ……………. (………………).
        Παρέστησαν επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι:
1) Α. Α. του Σ. και της Σ., κάτοικος ……………, ………… 23, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό .. ……./…………/Τ.Α. …………. και με αριθμό Φορολογικού Μητρώου ………….. της ….. Δ.Ο.Υ. …………., Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, 
2) Γ. Χ. του Κ. και της Ά., κάτοικος ………, ………….. 9, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό …. …………./…………/Α.Τ. ………………… και με αριθμό Φορολογικού Μητρώου ………….. της ……’ Δ.Ο.Υ. ………………,  μέλος του Δ.Σ. και 
3) Μ. Χ. του Κ. και της Ά., κάτοικος …………, …………. 4β, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό …. ………../…………. Α.Τ. …………………. και με αριθμό Φορολογικού Μητρώου ………….. της ….’ Δ.Ο.Υ. ………………., μέλος του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Α. Α., προεδρεύων προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως γραμματέα τον Μ. Χ..
O Πρόεδρος της Γ.Σ. διάβασε τον κατάλογο των μετόχων και διαπίστωσε ότι είναι παρών ο μοναδικός μέτοχος που εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Στο σημείο αυτό άπαντα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας υπέβαλαν στη Γ.Σ. τις από ………… παραιτήσεις τους από την ιδιότητά τους ως Προέδρου και μελών του Δ.Σ. και ως Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας του πρώτου.
Η Γενική Συνέλευση στη συνέχεια επικύρωσε τον παραπάνω κατάλογο και εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο της Γ.Σ. τον παριστάμενο Η. Ε. του Δ., ο οποίος διάβασε το θέμα της ημερήσιας διατάξεως.
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: "Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας".
Επί του θέματος ο Πρόεδρος Η. Ε. του Δ., λαβών το λόγο, ενημέρωσε τους λοιπούς ότι μετά την ανωτέρω παραίτηση όλων των συμβούλων του Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση πρέπει να προβεί στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία.
Μετά ταύτα η Γ.Σ. μετά από νόμιμη ψηφοφορία με ομόφωνη απόφαση ψηφίζει παμψηφεί το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με πενταετή θητεία ως παρακάτω:
1)    Η. Ε. του Δ.  και της Μ., που γεννήθηκε στο ……………  το ……….., κάτοικος ………….., ……… 76, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό … ………./…………./Τ.Α. …………., με ΑΦΜ ………….. της  ΔΟΥ ………………, έλληνας υπήκοος, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
2)    Γ. Ε. του Δ. και της Μ., που γεννήθηκε στο …. το ….., κάτοικος …………….., , κάτοχος του υπ’ αριθμ. …. ………../…… Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας που εκδόθηκε από το  Α.Τ. ……., έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ ………… της  ΔΟ.Υ. …………, ως μέλος του Δ.Σ.
3)    Δ. Κ. του Η. και της Ά., που γεννήθηκε στο ………  το ……, κάτοικος …………, κάτοχος του υπ’ αριθμ. .. …../….. Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. ……., έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ ……….. της  ΔΟΥ ……., ως μέλος του Δ.Σ.
Επίσης, η Γ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και απαλλάσσει τα μέλη του απερχομένου Δ.Σ. πάσης ευθύνης και ευχαριστεί τους συμβούλους για τη μέχρι σήμερα προσφορά τους στην εταιρεία.      
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
______________________                      ____________________
Η. Ε.                                                        Μ. Χ.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ.
______________________________
Γ. Χ.
______________________________
Μ. Χ.
_______________________________
Α. Α.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
______________________________
______________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια: