Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2010

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. (μέρος 4ο)


ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ο υπογράφων Γ. Χ. του Κ. και της Ά., κάτοικος …………, οδός …………. αρ. .., με Α.Δ.Τ. ……………../00.00.0000 του Α.Τ. ………………. και Α.Φ.Μ. …………………… της Δ.Ο.Υ. …………….., υπό την ιδιότητά μου ως μετόχου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Α. Χ. – Π. Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Π. Α.Ε.», που έχει έδρα στο Δήμο ……………..,  ……………………….., ………….., με αρ. ΜΑΕ …………….. και Α.Φ.Μ. ………………….. της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. …………….., με την παρούσα μου δηλώνω ότι έλαβα από τον Α. Α. του Σ., Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας, τους με αύξοντες αριθμούς ΕΝΑ (1), ΔΥΟ (2), ΤΡΙΑ (3) , ΤΕΣΣΕΡΑ (4) και ΠΕΝΤΕ (5) προσωρινούς  τίτλους μετοχών, εκδόσεως της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ (165.851) κοινές ονομαστικές  μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ, με αύξοντες αριθμούς μετοχών κάθε τίτλου αντιστοίχως 000.001 έως 050.000, 050.001 έως 100.000, 100.001 έως 150.000, 150.001 έως 165.000 και 165.001 έως 165.851.
……………….., 00.00.0000
Ο δηλών και παραλαβών  Μέτοχος

_____________________
Γ. Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: