Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2009

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. (μέρος 3ο)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Α. Χ. – Π. Α.Ε.»
και δ.τ. «Π. Α.Ε.»
ΕΔΡΑ: Δήμος ………….. – οδός ………………..
Αρ. ΜΑΕ: …………………………………..
Α.Φ.Μ.: …………………. της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ……………………………..

[Συνεστήθη με την καταχώρισή της στις 15.11…………. στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ………….. και πήρε αριθμό μητρώου Α.Ε. ………………………… βάσει αποφάσεως του οικείου Νομάρχη με την οποία δόθηκε άδεια συστάσεως και εγκρίθηκε το καταστατικό της, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ…………/03.05………… πράξη τ.. Συμβολαιογράφου …………… …………].

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ:
ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (249.400 €)
ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟ ΣΕ:
ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ (249.400) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ:
ΕΥΡΩ ΕΝΑ (1,00 €)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (50.000) ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ:
ΕΝΑ (1)
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ:
Γ. Χ. ΤΟΥ Κ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ:
ΕΝΝΕΑ (9)
ΑΥΞΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΥ:
Αριθμ. 000.001 – 050.000

Εντολή Δ.Σ.
Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου …….
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

______________________________
Α. Α. του Σ.


Ο παρών προσωρινός τίτλος μετεβιβάσθηκε και παραδόθηκε σήμερα από τον μέτοχο Γ. Χ. του Κ. στον Η. Ε. του Δ., σύμφωνα με το από 28 Δεκεμβρίου ……….. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πωλήσεως Μετοχών.
…………………. 28 Δεκεμβρίου …………
Ο ΠΩΛΗΤΗΣ                                        Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

__________________________     ______________________________
Γ. Χ.                                                       Η. Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: