Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2009

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. (μέρος 2ο)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ……………
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 14.11…… ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Α. Χ. – Π. Α.Ε.»
και δ.τ. «Π. Α.Ε.»,
που έχει έδρα στο Δήμο ………….,
οδός …………….,
με αρ. ΜΑΕ ……………………
και Α.Φ.Μ. ………………… της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ………………..

Στη ………………………. σήμερα δεκατέσσερις (14) Νοεμβρίου …………… ημέρα ……………… και ώρα 08.00 και στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με την επωνυμία «Α. Χ. – Π. Α.Ε.» και δ.τ. «Π. Α.Ε.», που έχει έδρα στο Δήμο ………………., στην οδό ……….., με αρ. ΜΑΕ …………….. και Α.Φ.Μ. …………………. της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. …………………., συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Α. Α. το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ήτοι:
1) Α. Α. του Σ. και της Σ., ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος,
2) Γ. Χ. του Κ. και της Ά., ως μέλος του Δ.Σ. και
3) Μ. Χ. του Κ. και της Ά., ως μέλος του Δ.Σ.
Αφού παρίστανται όλοι οι Σύμβουλοι και υφισταμένης νομίμου απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, αρχίζει η συζήτηση με μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως:
«Έκδοση Προσωρινών Τίτλων Μετοχών»
Επί του θέματος ο Πρόεδρος Α. Α., λαβών το λόγο, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι μετά και τον τελευταίο ισολογισμό, η εταιρεία πρέπει να προβεί στην έκδοση των σχετικών μετοχών και στην παράδοσή αυτών στους μετόχους και ότι επί του παρόντος επιβάλλεται η έκδοση προσωρινών τίτλων και συγκεκριμένα η έκδοση εννέα (9) προσωρινών τίτλων, με αύξοντες αριθμούς από ένα (1) έως εννέα (9), οι οποίοι να υπογραφούν από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και να διανεμηθούν στους μετόχους και ειδικότερα α) ο με αύξοντα αριθμό ένα (1) προσωρινός τίτλος θα αντιστοιχεί σε πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ και θα ανήκει στο μέτοχο Γ. Χ. του Κ., β) ο με αύξοντα αριθμό δύο (2) προσωρινός τίτλος θα αντιστοιχεί σε πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ και θα ανήκει στο μέτοχο Γ. Χ. του Κ., γ) ο με αύξοντα αριθμό τρία (3) προσωρινός τίτλος θα αντιστοιχεί σε πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ και θα ανήκει στο μέτοχο Γ. Χ. του Κ., δ) ο με αύξοντα αριθμό τέσσερα (4) προσωρινός τίτλος θα αντιστοιχεί σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ και θα ανήκει στο μέτοχο Γ. Χ. του Κ., ε) ο με αύξοντα αριθμό πέντε (5) προσωρινός τίτλος θα αντιστοιχεί σε οκτακόσιες πενήντα μία (851) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ και θα ανήκει στο μέτοχο Γ. Χ. του Κ., στ) ο με αύξοντα αριθμό έξι (6) προσωρινός τίτλος θα αντιστοιχεί σε πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ και θα ανήκει στο μέτοχο Μ. Χ. του Κ., ζ) ο με αύξοντα αριθμό επτά (7) προσωρινός τίτλος θα αντιστοιχεί σε τριάντα χιλιάδες (30.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ και θα ανήκει στο μέτοχο Μ. Χ. του Κ., η) ο με αύξοντα αριθμό οκτώ (8) προσωρινός τίτλος θα αντιστοιχεί σε τρεις χιλιάδες (3.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ και θα ανήκει στο μέτοχο Μ.Χ. του Κ., θ) ο με αύξοντα αριθμό εννέα (9) προσωρινός τίτλος θα αντιστοιχεί σε πεντακόσιες σαράντα εννέα (549) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ και θα ανήκει στο μέτοχο Μ. Χ. του Κ..
Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση δέχεται την πρόταση του Προέδρου και ψηφίζει παμψηφεί την έκδοση προσωρινών τίτλων και συγκεκριμένα την έκδοση εννέα (9) προσωρινών τίτλων, με αύξοντες αριθμούς από ένα (1) έως εννέα (9), οι οποίοι να υπογραφούν από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και να διανεμηθούν στους μετόχους και ειδικότερα α) ο με αύξοντα αριθμό ένα (1) προσωρινός τίτλος θα αντιστοιχεί σε πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ και θα ανήκει στο μέτοχο Γ. Χ. του Κ., β) ο με αύξοντα αριθμό δύο (2) προσωρινός τίτλος θα αντιστοιχεί σε πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ και θα ανήκει στο μέτοχο Γ. Χ. του Κ., γ) ο με αύξοντα αριθμό τρία (3) προσωρινός τίτλος θα αντιστοιχεί σε πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ και θα ανήκει στο μέτοχο Γ. Χ. του Κ., δ) ο με αύξοντα αριθμό τέσσερα (4) προσωρινός τίτλος θα αντιστοιχεί σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ και θα ανήκει στο μέτοχο Γ. Χ. του Κ., ε) ο με αύξοντα αριθμό πέντε (5) προσωρινός τίτλος θα αντιστοιχεί σε οκτακόσιες πενήντα μία (851) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ και θα ανήκει στο μέτοχο Γ. Χ. του Κ., στ) ο με αύξοντα αριθμό έξι (6) προσωρινός τίτλος θα αντιστοιχεί σε πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ και θα ανήκει στο μέτοχο Μ. Χ. του Κ., ζ) ο με αύξοντα αριθμό επτά (7) προσωρινός τίτλος θα αντιστοιχεί σε τριάντα χιλιάδες (30.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ και θα ανήκει στο μέτοχο Μ. Χ. του Κ., η) ο με αύξοντα αριθμό οκτώ (8) προσωρινός τίτλος θα αντιστοιχεί σε τρεις χιλιάδες (3.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ και θα ανήκει στο μέτοχο Μ. Χ. του Κ., θ) ο με αύξοντα αριθμό εννέα (9) προσωρινός τίτλος θα αντιστοιχεί σε πεντακόσιες σαράντα εννέα (549) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ και θα ανήκει στο μέτοχο Μ. Χ. του Κ..
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                           

__________________________           
Α. Α.                                                            


ΤΑ ΜΕΛΗ

___________________________

Γ. Χ
________________________
Μ. Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: