Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. (μέρος 6ο)


Δ Η Λ Ω Σ Η - Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η
Ο υπογράφων Γ. Χ. του Κ. και της Ά., κάτοικος ……., οδός …… αρ. …, με Α.Δ.Τ. ………….. του Α.Τ. ……………….. και Α.Φ.Μ. ……….. της Δ.Ο.Υ. ………………., υπό την ιδιότητά μου ως μετόχου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Χ. – Π. Α.Ε.» και δ.τ. «Π. Α.Ε.», που έχει έδρα στο Δήμο ………………., με αρ. ΜΑΕ ………… και Α.Φ.Μ. ………… της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ……………, με την παρούσα μου δηλώνω και βεβαιώνω ότι έχω λάβει προσηκόντως και εμπροθέσμως από την παραπάνω εταιρεία τα ποσά των κερδών/μερισμάτων που μου αναλογούν, τα οποία έχουν προκύψει κατά τις χρήσεις από την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας μέχρι και σήμερα  και ουδέν πρόσθετο ποσό δικαιούμαι λαμβάνειν από κανέναν λόγο και οιαδήποτε αιτία, δεν έχω δε ούτε διατηρώ καμία άλλη απαίτηση ή αξίωση από την άνω εταιρεία και σε κάθε περίπτωση παραιτούμαι από οποιαδήποτε σχετική απαίτηση/αξίωσή μου.
…………., ……………………………
Ο ΔΗΛΩΝ

_______________________
Γ. Χ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ……., …………………

ΠΡΟΣ:
κ. Α. Α. του Σ.,
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Χ. – Π. Α.Ε» και  δ.τ. «Π. Α.Ε.»
ΕΔΡΑ: Δήμος …………………………….,
Αρ. ΜΑΕ: ………………..
Α.Φ.Μ.: …………….  της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ………………….. 

Κ. Πρόεδρε,
Με την παρούσα μου σας δηλώνω ότι, κατόπιν της πώλησης των μετοχών μου στον κ. Η. Ε. του Δ. και της Μ., παραιτούμαι από τη θέση μου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και επιπροσθέτως σας δηλώνω ότι δεν έχω ούτε διατηρώ ουδεμία αξίωση/απαίτηση έναντι της εταιρείας για οιονδήποτε λόγο και αιτία.
Ο Δηλών

_______________________________
Γ. Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: