Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

ΕΡΓΑΣΙΑ / ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ - ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ..............
Α Γ Ω Γ Η
Φ (F) Ντ (D) του Χ (H), κατοίκου ......., ....... 6, .......
Κ Α Τ Α
Ε Δ του Ι, κατοίκου ..........., .............. 11 και ........., ............
____________________________________________
Είμαι Αλβανός υπήκοος, οικονομικός μετανάστης από ετών στην Ελλάδα, με νόμιμη και ισχύουσα άδεια διαμονής και εργασίας (πλην των άλλων και η άδεια διαμονής και εργασίας στην με αριθμό GR 0372085 «βινιέτα» επί του διαβατηρίου μου, που εκδόθηκε στις 21.11.2003 και ίσχυε μέχρι 27.11.2003, η άδεια διαμονής και εργασίας στην με αριθμό GR 0063296 «βινιέτα» επί του διαβατηρίου μου, που εκδόθηκε στις 19.05.2004 και ίσχυε μέχρι 30.11.2004, η άδεια διαμονής και εργασίας στην με αριθμό GR 2823679 «βινιέτα» επί του διαβατηρίου μου, που εκδόθηκε στις 20.04.2005 και ίσχυε μέχρι 01.12.2006 και η με αριθμό Α 0755338 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1132 «Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής» του Γραφείου Αλλοδαπών, που εκδόθηκε στις 13.11.2006, , με κατηγορία αδείας του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Ν. 3386/2005 και ένδειξη «ανανέωση»), ενώ είμαι φορολογούμενος με αριθμό φορολογικού μητρώου 106600401.
Η εναγόμενη είναι αρτοποιός και έχει ολοκληρωμένη επιχείρηση παρασκευής άρτου και αρτοσκευασμάτων, που βρίσκεται στην Περαία Θεσσαλονίκης, στην οδό Φιλίππου 11 και Ανθέων, διαθέτουσα συγχρόνως καταστήματα και υποκαταστήματα πώλησης των αρτοσκευασμάτων που κατασκευάζει.
Ι.- ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στις 19.04.2004 προσελήφθην με προφορική σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την εναγόμενη ως αρτεργάτης για τις ανάγκες της επιχειρησιακής μονάδας φούρνου, που βρίσκεται στην παραπάνω διεύθυνση, μη έχοντας προϋπηρεσία στην ίδια εργασία, ενώ ήμουν νυμφευμένος, ενώ στις 04.06.2004 η εργοδότριά μου και εγώ υπογράψαμε την με ίδια ημερομηνία ατομική σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, με μόνους συμπληρωμένους όρους ότι θα έχω ημερομίσθιο και θα αμείβομαι κατά εβδομάδα.
Εργάστηκα στην παραπάνω επιχείρηση από την ημέρα της πρόσληψής μου στις 19.04.2004, αλλά οι υπολογισμοί των όσων μου οφείλει η εναγόμενη γίνονται από την «επίσημη» πρόσληψή μου στις 04.06.2004 και μετά, έως την απόλυσή μου στις 09.12.2006, συνεχώς και αδιαλείπτως επί επτά ημέρες ανά εβδομάδα και τις καθημερινές επί 10 ώρες ημερησίως, δηλαδή από τις 02.00 το πρωί της κάθε ημέρας μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, τα Σάββατα και τις παραμονές των αργιών επί 14 ώρες ημερησίως, δηλαδή από τις 01.00 του Σαββάτου ή της παραμονής της αργίας μέχρι τις 15.00 του Σαββάτου ή της παραμονής της αργίας και τις Κυριακές και τις αργίες (πλην των αργιών της ημέρας των Χριστουγέννων και της Κυριακής του Πάσχα) επί 12 ώρες ημερησίως, δηλαδή από τις 02.00 το πρωί της Κυριακής μέχρι τις 14.00 της ίδιας ημέρας, ενώ από την 01.11.2005 και μέχρι την απόλυσή μου και μόνο για τις Κυριακές, εργαζόμουν τρεις Κυριακές περίπου ανά μήνα και για 7 ώρες, δηλαδή από τις 05.00 της Κυριακής μέχρι 12.00 της ίδιας ημέρας, χωρίς κανένα ημερήσιο «ρεπό» για όλο το διάστημα της εργασίας μου (7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο), με μόνη διακοπή την απαραίτητη άδεια του καλοκαιριού.
Η εργασία μου συνίστατο στην προετοιμασία για το ζύμωμα των αρτοσκευασμάτων (κουβάλημα των σάκων του αλευριού και των άλλων υλικών), ανακάτεμα, ζύμωμα, φούρνισμα, ξεφούρνισμα και τοποθέτηση των ψημένων αρτοσκευασμάτων στη θέση τους και γενικότερα όλες οι εργασίες που απαιτούν την παρουσία αρτεργάτη.
ΙΙ.- ΝΟΜΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ
Α.- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με βάση τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ίσχυσαν κατά την διάρκεια της εργασίας μου (ΣΣΕ 21.07.2004 [πράξη κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 69/23.07.2004], που κηρύχθηκε υποχρεωτική από 01.01.2004 μέχρι 31.12.2005 - διετία) και με βάση τη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας (ΣΣΕ 13.07.2006 [πράξη κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 85/13.07.2006], που κηρύχθηκε υποχρεωτική από 01.01.2006 μέχρι 31.12.2007 - διετία), αλλά και με βάση τις διατάξεις για την νυκτερινή εργασία, για τις υπερωρίες και ιδιόρρυθμες υπερεργασίες, για την αμοιβή των μη πραγματοποιούμενων ημερών ανάπαυσης και λοιπές διατάξεις, έπρεπε:
1) Να εργάζομαι σε 6ήμερη εβδομαδιαία βάση, 40 ώρες την εβδομάδα.
2) Να αμείβομαι με το βασικό ημερομίσθιο που προέβλεπαν οι παραπάνω Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
3) Να λαμβάνω για την εργασία μου κατά τα Σάββατα και για τις παραμονές των αργιών και για τις πρώτες 7 ώρες εργασίας ένα πλήρες ημερομίσθιο, για συνολική εργασία 11 ωρών να λαμβάνω δύο πλήρη ημερομίσθια και για συνεχή εργασία 14 ωρών να λαμβάνω τρία πλήρη ημερομίσθια (άρθρο 8).
4) Να λαμβάνω αμοιβή για την παρασκευή λαγάνας την Καθαρά Δευτέρα τρία ημερομίσθια συνολικά, δηλαδή ένα ημερομίσθιο για την Καθαρά Δευτέρα και δύο επιπλέον ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια απασχόλησης και ώρα έναρξης (άρθρο 9).
5) Να λαμβάνω καθημερινά από την εργοδότριά μου ένα λίτρο γάλα που θα έπρεπε να πίνω κατά την απασχόλησή μου και τρία αρτοσκευάσματα της αρεσκείας μου κατά την αποχώρησή μου, άλλως να προσαυξάνεται το ημερομίσθιό μου κατά 2,50 € (άρθρο 10).
6) Να αμείβομαι με το ημερομίσθιό μου προσαυξημένο κατά 75% κατά την εργασία μου τις Κυριακές και τις νόμιμες και κατ’ έθιμο ημέρες αργιών και να λαμβάνω μία ημέρα ανάπαυσης μέσα στην ερχόμενη εργάσιμη εβδομάδα (άρθρο 11).
7) Να αμείβομαι για την νυκτερινή εργασία μου.
8) Να αμείβομαι για τις υπερωρίες που πραγματοποιούσα και για την ιδιόρρυθμη υπερεργασία μου και την υπερεργασία μου.
Β.- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
1.- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με βάση τις διατάξεις της με αριθμό 18310/1946 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών και τις διατάξεις του άρθρου 2 περιπτώσεις 3, 4 και άρθρα 8, 9 και 11 του ΠΔ 88/1999, δικαιούμαι για την εργασία μου κατά τις νυκτερινές ώρες σε καταβολή του ημερομισθίου μου αυξημένου κατά 25%.
2.- ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ, ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
1.- Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και μέχρι τις 30.09.2005 (άρθρο 4 του Ν 2874/2000, προ της τροποποιήσεώς του), ο εργοδότης διατηρεί την ευχέρεια υπερωριακής απασχόλησης του μισθωτού και ο μισθωτός αντίστοιχα υποχρεούται να παρέχει την εργασία του και για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν 6 ημέρες την εβδομάδα, για τρεις ώρες πέραν του συμβατικού ωραρίου (41η, 42η και 43η ώρα) ανά εβδομάδα, ενώ η επιπλέον απασχόληση πέραν των 43 ωρών ανά εβδομάδα, θεωρείται υπερωριακή απασχόληση. Για την ως άνω (ιδιόρρυθμη) υπερωρία των 3 ωρών την εβδομάδα και υπερωριακή απασχόληση πέραν των τριών ως άνω ωρών και μέχρι την συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως, ο μισθωτός δικαιούται αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και με προσάυξηση κατά 50% ή 1,5 φορά το ωρομίσθιό του, ενώ για υπερωριακή (μη νόμιμη) απασχόληση πέραν τον 120 ωρών ετησίως ο μισθωτός δικαιούται αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και με προσαύξηση κατά 150% ή 2,5 φορές το ωρομίσθιό του.
Ο υπολογισμός του ωρομισθίου γίνεται με διαίρεση των 6/25 του μισθού με τον αριθμό 40 (όσες οι ώρες της εβδομαδιαίας εργασίας). Το προκύπτον πηλίκο αποτελεί την βασική αντιμισθία της υπερωρίας, η οποία στην συνέχεια προσαυξάνεται με το αντίστοιχο ποσοστό που ισχύει για κάθε περίπτωση (50% για τις υπερωρίες μέχρι 120 ώρες ετησίως και 150% για τις επιπλέον των 120 ώρες εργασίας).
2.- Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου (άρθρο 4 του Ν 2874/2000, μετά την τροποποίησή του, που άρχισε να ισχύει από 01.10.2005) ο εργοδότης επιχειρήσεων που λειτουργούν σε 6ήμερη βάση διατηρεί την ευχέρεια απασχόλησης του μισθωτού και ο μισθωτός αντίστοιχα υποχρεούται να παρέχει την εργασία του για οκτώ (8) ώρες πέραν του συμβατικού ωραρίου ως υπερεργασία (41η, 42η, 43η, 44η, 45η, 46η, 47η και 48η ώρα) ανά εβδομάδα, ενώ η επιπλέον απασχόληση πέραν των 48 ωρών ανά εβδομάδα, θεωρείται υπερωριακή απασχόληση. Για την ως άνω υπερεργασία των 8 ωρών την εβδομάδα, ο μισθωτός δικαιούται αμοιβή ίση με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25%. Για την νόμιμη υπερωριακή απασχόληση πέραν των 8 ως άνω ωρών και μέχρι την συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως, ο μισθωτός δικαιούται αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και με προσάυξηση κατά 50% (άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 5 του Ν 2874/2000, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν 3385/2005 και με έναρξη ισχύος την 01.10.2005), ενώ για την πέραν των 120 ωρών νόμιμη υπερωρία, ο μισθωτός δικαιούται αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και με προσαύξηση κατά 75%. Τέλος, από την ισχύ της ως άνω τροποποίησης, κάθε ώρα υπερωρίας για την πραγματοποίηση της οποίας δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης, χαρακτηρίζεται εφεξής κατ’ εξαίρεση υπερωρία, ενώ ορίσθηκε ότι για κάθε ώρα κατ’ εξαίρεση υπερωρίας ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%.
Ο υπολογισμός του ωρομισθίου γίνεται με διαίρεση των 6/25 του μισθού με τον αριθμό 40 (όσες οι ώρες της εβδομαδιαίας εργασίας). Το προκύπτον πηλίκο αποτελεί την βασική αντιμισθία της υπερεργασίας - υπερωρίας, η οποία στην συνέχεια προσαυξάνεται με το αντίστοιχο ποσοστό που ισχύει για κάθε περίπτωση (25% για την υπερεργασία και 50% για τις νόμιμες υπερωρίες μέχρι 120 ώρες ετησίως και 75% για τις επιπλέον των 120 ώρες υπερωριακής απασχόλησης, άλλως 100% για τις μη νόμιμες κατ’ εξαίρεση υπερωρίες).
ΙΙΙ.- ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΥ - ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΠΟ 04.06.2004 ΜΕΧΡΙ 09.12.2006
Κατά την διάρκεια της εργασίας μου στην εναγομένη αμειβόμουν με τα ακόλουθα νόμιμα ημερομίσθια:
1) Από 04.06.2004 (ημερομηνία τυπικής πρόσληψής μου) μέχρι 31.08.2004 ημερομίσθιο 33,64 € (μηνιαίες αποδοχές 841,00 €).
2) Από 01.09.2004 μέχρι 31.12.2004 ημερομίσθιο 34,77 € (μηνιαίες αποδοχές 869,25 €).
3) Από 01.01.2005 μέχρι 30.06.2006 ημερομίσθιο 36,67 € (μηνιαίες αποδοχές 916,75 €).
4) Από 01.07.2006 μέχρι 31.08.2006 ημερομίσθιο 37,28 € (μηνιαίες αποδοχές 932,00 €).
5) Από 01.09.2006 μέχρι 09.12.2006 ημερομίσθιο 38,79 € (μηνιαίες αποδοχές 969,75 €).
ΙV.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ
Η εναγομένη, παρά την σκληρή και πολύωρη εργασία μου, την οποία της αφιέρωνα με συνεχείς αντιρρήσεις μου για το εξοντωτικό ωράριο, για όλο το διάστημα της εργασίας μου σ’ αυτήν, ουδέποτε μου κατέβαλε το ποσό που αναλογούσε στην εργασία μου κατά τις Κυριακές, τα Σάββατα, την μη χορήγηση ημερών ανάπαυσης για την εργασία μου κατά τις Κυριακές, την ιδιόρρυθμη υπερωριακή μου απασχόληση μου, την υπερεργασία μου, τις υπερωρίες μου, ποσά που δεν υπολόγιζε καθόλου και όσα κανονικά έπρεπε να μου καταβάλει, χωρίς να μου τα καταβάλει.
Έτσι, η εναγομένη για όλο το διάστημα της εργασίας μου σ’ αυτήν μου κατέβαλε μικρότερα ποσά από όσα δικαιούμουν, σύμφωνα με τις παρακάτω διακρίσεις:
Α.- ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ – ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ
Όπως προαναφέρθηκε από την ημέρα της πρόσληψής μου μέχρι και τις 31.10.2005 εργάσθηκα όλες τις Κυριακές και τις Αργίες (πλην της αργίας της ημέρας των Χριστουγέννων και την αργία της Κυριακής του Πάσχα), ενώ από 01.11.2005 εργάσθηκα τρεις Κυριακές τον μήνα και όλες τις αργίες (πλην της αργίας της ημέρας των Χριστουγέννων και την αργία της Κυριακής του Πάσχα), χωρίς ουδέποτε η εναγομένη να μου καταβάλει την υπό του νόμου προβλεπόμενη προσαύξηση του 75% του ημερομισθίου μου, υπολογιζόμενου αυτού κατά τις άνω υπό ΙΙΙ διακρίσεις, τις ώρες υπερωριακής κατά την Κυριακή απασχόλησης, την αποζημίωση για τη νυκτερινή μου εργασία, καθώς και την αποζημίωσή μου για μη χρήση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης.
Έτσι, για όλο το διάστημα της εργασίας μου στην εναγομένη εργάστηκα τις εξής Κυριακές – Αργίες και υπό τις διακρίσεις των παραπάνω καταβαλλόμενων ημερομισθίων:
1.- ΚΑΤΑ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2004
Εργάσθηκα δεκατρείς (13) Κυριακές, αυτές των 06.06, 13.06, 20.06 και 27.06.2004, 04.07, 11.07, 18.07 και 25.07.2004, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08 και 29.08.2004, δώδεκα (12) ώρες (από 02.00 – 14.00) κάθε Κυριακή, με καταβαλλόμενες και συγχρόνως νόμιμες μηνιαίες αποδοχές 841,00 €, ημερομίσθιο 33,64 € (υπό τις διακρίσεις που αναφέρονται ανωτέρω υπό ΙΙΙ, 1), χωρίς συγχρόνως να μου χορηγηθεί η κατά νόμο εβδομαδιαία ημέρα ανάπαυσης και συνεπώς η εναγομένη μου οφείλει:
Α) Για δεκατρία (13) ημερομίσθια 437,32 € (33,64 Χ 13).
Β) Για προσαύξηση για την εργασία κατά Κυριακή 327,99 € (437,32 Χ 75%).
Γ) Για νυκτερινή εργασία τεσσάρων (4) ωρών κάθε Κυριακής (02.00 – 6.00) 262,60 € (ωρομίσθιο = ημερομίσθιο Χ 6 : σύνολο ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, δηλαδή 33,64 Χ 6 : 40 = 5,05 € Χ [13 Κυριακές Χ 4 ώρες]).
Δ) Προσαύξηση 25% για τη νυκτερινή εργασία 65,65 € (νυκτερινή εργασία 262,60 €, κατά τα αμέσως ανωτέρω Χ 25%).
Ε) Για την παράνομη υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερήσιας απασχόλησης (8 ώρες) κατά τέσσερις (4) ώρες για κάθε Κυριακή, μου οφείλει για κάθε ώρα παράνομης απασχόλησης πέραν του 8ώρου, το προσαυξημένο κατά 75% ωρομίσθιό μου προσαυξημένο κατά 150% (παράγραφος 5 άρθρου 4 Ν. 2874/2000) και συνολικά 1.150,50 € (ωρομίσθιο κατά τα άνω 5,05 € Χ 75% = 8,85 € Χ [13 Κυριακές Χ 4 ώρες] Χ 150%).
ΣΤ) Για την στέρηση χρήσης αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης σε άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας μου οφείλει το ποσό των 13 ημερομισθίων, δηλαδή ποσό 437,32 € (33,64 Χ 13).
Δηλαδή για τις Κυριακές των μηνών Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2004 μου οφείλει το ποσό των 2.681,38 € (ΙV, 1, Α: Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ).
2.- ΚΑΤΑ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ, ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2004
Εργάσθηκα δεκαεπτά (17) Κυριακές, αυτές των 05.09, 12.09, 19.09 και 26.09.2004, 03.10, 10.10, 17.10, 24.10 και 31.10.2004, 07.11, 14.11, 21.11 και 28.11.2004, 05.12, 12.12, 19.12 και 26.12.2004, 12 ώρες την κάθε Κυριακή (από 02.00 – 14.00), με καταβαλλόμενες και συγχρόνως νόμιμες μηνιαίες αποδοχές 869,25 €, ημερομίσθιο 34,77 € (υπό τις διακρίσεις που αναφέρονται ανωτέρω υπό ΙΙΙ, 2), χωρίς συγχρόνως να μου χορηγηθεί η κατά νόμο εβδομαδιαία ημέρα ανάπαυσης και συνεπώς η εναγομένη μου οφείλει:
Α) Για δεκαεπτά (17) ημερομίσθια 591,09 € (34,77 € Χ 17).
Β) Για προσαύξηση για την εργασία κατά τις Κυριακές 443,32 € (591,09 Χ 75%).
Γ) Για νυκτερινή εργασία τεσσάρων ωρών (02.00 – 6.00) Χ 17 Κυριακές 354,96 € (ωρομίσθιο = ημερομίσθιο Χ 6 : σύνολο ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, δηλαδή 34,77 Χ 6 : 40 = 5,22 € Χ [17 Κυριακές Χ 4 ώρες]).
Δ) Προσαύξηση 25% για τη νυκτερινή εργασία 88,74 € (νυκτερινή εργασία 354,96 €, κατά τα αμέσως ανωτέρω Χ 25%).
Ε) Για την παράνομη υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερήσιας απασχόλησης (8 ώρες) κατά τέσσερις (4) ώρες για κάθε Κυριακή, μου οφείλει για κάθε ώρα παράνομης απασχόλησης πέραν του 8ώρου το προσαυξημένο κατά 75% ωρομίσθιό μου προσαυξημένο κατά 150% = 1.552,10 € (ωρομίσθιο κατά τα άνω 5,22 € Χ 75% = 9,13 € Χ [17 Κυριακές Χ 4 ώρες] Χ 150%).
ΣΤ) Για την στέρηση χρήσης αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης σε άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας μου οφείλει το ποσό των 17 ημερομισθίων, δηλαδή ποσό 591,09 € (34,77 € Χ 17).
Δηλαδή για τις Κυριακές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2004 μου οφείλει το ποσό των 3.621,30 € (ΙV, Α, 2: Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ).
3Α.- ΚΑΤΑ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ, ΜΑΪΟ, ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2005

Εργάσθηκα σαράντα μία (41) Κυριακές, αυτές των 02.01, 09.01, 16.01, 23.01 και 30.01.2005, 06.02, 13.02, 20.02 και 27.02.2005, 06.03, 13.03, 20.03 και 27.03.2005, 03.04, 10.04, 17.04 και 24.04.2005, 01.05, 08.05, 15.05, 22.05, και 29.05.2005, 05.06, 12.06, 19.06 και 26.06.2005, 03.07, 10.07, 17.07, 24.07 και 31.07.2005, 07.08.2005, 04.09, 11.09, 18.09 και 25.09.2005, 02.10, 09.10, 16.10, 23.10 και 30.10.2005, 12 ώρες την κάθε Κυριακή (από 02.00 – 14.00), με καταβαλλόμενες και συγχρόνως νόμιμες μηνιαίες αποδοχές 916,75 €, ημερομίσθιο 36,67 € (υπό τις διακρίσεις που αναφέρονται ανωτέρω υπό ΙΙΙ, 3), χωρίς συγχρόνως να μου χορηγηθεί η κατά νόμο εβδομαδιαία ημέρα ανάπαυσης και συνεπώς η εναγομένη μου οφείλει:
Α) Για σαράντα ένα (41) ημερομίσθια 1.503,47 € (36,67 € Χ 41).
Β) Για προσαύξηση για την εργασία κατά τις Κυριακές 1.127,60 € (1.503,47 Χ 75%).
Γ) Για νυκτερινή εργασία τεσσάρων ωρών (02.00 – 6.00) Χ 41 Κυριακές 902,00 € (ωρομίσθιο = ημερομίσθιο Χ 6 : σύνολο ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, δηλαδή 36,67 Χ 6 : 40 = 5,50 € Χ [41 Κυριακές Χ 4 ώρες]).
Δ) Προσαύξηση 25% για τη νυκτερινή εργασία 225,50 € (νυκτερινή εργασία 902,00 €, κατά τα αμέσως ανωτέρω Χ 25%).
Ε) Για την παράνομη υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερήσιας απασχόλησης (8 ώρες) κατά τέσσερις (4) ώρες για κάθε Κυριακή, μου οφείλει για κάθε ώρα παράνομης απασχόλησης πέραν του 8ώρου το προσαυξημένο κατά 75% ωρομίσθιό μου προσαυξημένο κατά 150%, δηλαδή για τριάντα εννιά Κυριακές (41 – 5 Κυριακές Οκτωβρίου 2005) 3.463,20 € (ωρομίσθιο κατά τα άνω 5,50 € Χ 75% = 9,62 € Χ [36 Κυριακές Χ 4 ώρες] Χ 150%).
ΣΤ.- Για την παράνομη υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερήσιας απασχόλησης (8 ώρες) κατά τέσσερις (4) ώρες για κάθε μία από τις πέντε (5) Κυριακές του Οκτωβρίου 2005, μου οφείλει για κάθε ώρα παράνομης απασχόλησης πέραν του 8ώρου το προσαυξημένο κατά 75% ωρομίσθιό μου προσαυξημένο κατά 100% (λόγω τροποποίησης του νόμου, όπως προαναφέρθηκε – κατ’ εξαίρεση υπερωρίες), δηλαδή για πέντε (5) Κυριακές του Οκτωβρίου 2005 384,80 € (ωρομίσθιο κατά τα άνω 5,50 € Χ 75% = 9,62 € Χ [5 Κυριακές Χ 4 ώρες] Χ 100%).
Ζ) Για την στέρηση χρήσης αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης σε άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας μου οφείλει το ποσό των 41 ημερομισθίων, δηλαδή ποσό 1.503,47 € (36,67 € Χ 41).
Δηλαδή για τις Κυριακές των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2005 μου οφείλει το ποσό των 9.110,04 € (ΙV, Α, 3Α: Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ).
3Β.- ΚΑΤΑ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2005, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ, ΜΑΪΟ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ 2006

Εργάσθηκα είκοσι τρεις (23) Κυριακές, αυτές των 13.11, 20.11 και 27.11.2005 (τρεις Κυριακές), 04.12 και 18.12.2005 (δύο Κυριακές), 08.01, 15.01. και 29.01.2006 (τρεις Κυριακές), 05.02, 12.02 και 19.02.2006 (τρεις Κυριακές), 05.03, 19.03 και 26.03 (τρεις Κυριακές), 02.04, 09.04 και 16.04 (τρεις Κυριακές), 14.05, 21.05 και 28.05.2006 (τρεις Κυριακές), 04.06, 11.06 και 25.06.2006 (τρεις Κυριακές), 7 ώρες την κάθε Κυριακή (από 05.00 – 12.00), με καταβαλλόμενες και συγχρόνως νόμιμες μηνιαίες αποδοχές 916,75 €, ημερομίσθιο 36,67 € (υπό τις διακρίσεις που αναφέρονται ανωτέρω υπό ΙΙΙ, 3), χωρίς συγχρόνως να μου χορηγηθεί η κατά νόμο εβδομαδιαία ημέρα ανάπαυσης και συνεπώς η εναγομένη μου οφείλει:
Α) Για είκοσι τρία (23) ημερομίσθια 843,41 € (36,67 € Χ 23).
Β) Για προσαύξηση για την εργασία κατά τις Κυριακές 632,56 € (843,41 Χ 75%).
Γ) Για νυκτερινή εργασία μίας ώρας την κάθε Κυριακή (05.00 – 06.00) Χ 23 Κυριακές 126,50 € (ωρομίσθιο = ημερομίσθιο Χ 6 : σύνολο ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, δηλαδή 36,67 Χ 6 : 40 = 5,50 € Χ [23 Κυριακές Χ 1 ώρα]).
Δ) Προσαύξηση 25% για τη νυκτερινή εργασία 31,62 € (νυκτερινή εργασία 126,50 €, κατά τα αμέσως ανωτέρω Χ 25%).
Ε) Για την στέρηση χρήσης αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης σε άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας μου οφείλει το ποσό των 23 ημερομισθίων, δηλαδή ποσό 843,41 € (36,67 € Χ 23).
Δηλαδή για τις Κυριακές των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2005 και Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2006, μου οφείλει το ποσό των 2.477,50 € (ΙV, 3Β, Α+Β+Γ+Δ+Ε).
4.- ΚΑΤΑ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2006

Εργάσθηκα τέσσερις (4) Κυριακές, αυτές των 09.07, 16.07 και 23.07.2006 (τρεις Κυριακές), 06.08.2006 (1 Κυριακή), 7 ώρες την κάθε Κυριακή (από 05.00 – 12.00), με καταβαλλόμενες και συγχρόνως νόμιμες μηνιαίες αποδοχές 932,00 €, ημερομίσθιο 37,28 € (υπό τις διακρίσεις που αναφέρονται ανωτέρω υπό ΙΙΙ, 4), χωρίς συγχρόνως να μου χορηγηθεί η κατά νόμο εβδομαδιαία ημέρα ανάπαυσης και συνεπώς η εναγομένη μου οφείλει:
Α) Για τέσσερα (4) ημερομίσθια 149,12 € (37,28 € Χ 4).
Β) Για προσαύξηση για την εργασία κατά τις Κυριακές 111,84 € (149,12 Χ 75%).
Γ) Για νυκτερινή εργασία μίας ώρας την κάθε Κυριακή (05.00 – 06.00) Χ 4 Κυριακές 22,36 € (ωρομίσθιο = ημερομίσθιο Χ 6 : σύνολο ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, δηλαδή 37,28 Χ 6 : 40 = 5,59 € Χ [4 Κυριακές Χ 1 ώρα]).
Δ) Προσαύξηση 25% για τη νυκτερινή εργασία 5,59 € (νυκτερινή εργασία 22,36 €, κατά τα αμέσως ανωτέρω Χ 25%).
Ε) Για την στέρηση χρήσης αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης σε άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας μου οφείλει το ποσό των 4 ημερομισθίων, δηλαδή ποσό 149,12 € (37,28 € Χ 4).
Δηλαδή για τις Κυριακές των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2006, μου οφείλει το ποσό των 438,03 € (ΙV, Α, 4: Α+Β+Γ+Δ+Ε).
5.- ΚΑΤΑ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ, ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2006
Εργάσθηκα δέκα (10) Κυριακές, αυτές των 03.09, 10.09 και 24.09.2006 (τρεις Κυριακές), 01.10, 15.10 και 22.10.2006 (τρεις Κυριακές), 05.11, 19.11 και 26.11.2006 (τρεις Κυριακές) και 03.12.2006 (μία Κυριακή), 7 ώρες την κάθε Κυριακή (από 05.00 – 12.00), με καταβαλλόμενες και συγχρόνως νόμιμες μηνιαίες αποδοχές 969,75 €, ημερομίσθιο 38,79 € (υπό τις διακρίσεις που αναφέρονται ανωτέρω υπό ΙΙΙ, 5), χωρίς συγχρόνως να μου χορηγηθεί η κατά νόμο εβδομαδιαία ημέρα ανάπαυσης και συνεπώς η εναγομένη μου οφείλει:
Α) Για δέκα (10) ημερομίσθια = 387,90 € (38,79 € Χ 10).
Β) Για προσαύξηση για την εργασία κατά τις Κυριακές 290,92 € (387,90 Χ 75%).
Γ) Για νυκτερινή εργασία μίας ώρας την κάθε Κυριακή (05.00 – 06.00) Χ 10 Κυριακές 58,20 € (ωρομίσθιο = ημερομίσθιο Χ 6 : σύνολο ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, δηλαδή 38,79 Χ 6 : 40 = 5,82 € Χ [10 Κυριακές Χ 1 ώρα]).
Δ) Προσαύξηση 25% για τη νυκτερινή εργασία 14,55 € (νυκτερινή εργασία 58,20 €, κατά τα αμέσως ανωτέρω Χ 25%).
Ε) Για την στέρηση χρήσης αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης σε άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας μου οφείλει το ποσό των 10 ημερομισθίων, δηλαδή ποσό 387,90 € (38,79 € Χ 10).
Δηλαδή για τις Κυριακές των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2006, μου οφείλει το ποσό των 1.139,47 € (ΙV, Α, 5: Α+Β+Γ+Δ+Ε).
Δηλαδή από την παραπάνω υπό ΙV, Α αιτία της μη καταβολής των νόμιμων αποζημιώσεων για την εργασία μου κατά τις Κυριακές η εναγομένη δεν μου κατέβαλε, όπως όφειλε, το συνολικό ποσό των 19.467,72 € (ΙV, Α: 1+2+3Α+3Β+4+5), για δε την στέρηση της αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης η εναγόμενη μου οφείλει τα ποσά που αντιστοιχούν σ’ αυτήν την αιτία με τις διατάξεις των άρθρων 904 επ. ΑΚ, αφού αυτά τα ποσά θα κατέβαλε σε οποιαδήποτε υπάλληλο που θα απασχολείτο στην δική μου θέση κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.
Αλλιώς και όλως επικουρικώς η εναγομένη μου οφείλει τα ανωτέρω ποσά και σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, αφού αυτά τα ποσά θα κατέβαλε σε οποιαδήποτε υπάλληλο που θα απασχολείτο στην δική μου θέση κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.
Β.- ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ (ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
Όπως προαναφέρθηκε από την ημέρα της πρόσληψής μου μέχρι και την απόλυσή μου εργάστηκα, χωρίς καμία ημέρα εξαίρεσης όλα τα Σάββατα επί 14 ώρες κάθε φορά (01.00 έως 15.00 του Σαββάτου), χωρίς ουδέποτε η εναγομένη να μου καταβάλει τα υπό της συλλογικής σύμβασης εργασίας προβλεπόμενα ημερομίσθια (δηλαδή ένα ημερομίσθιο για τις 7 ώρες εργασίας, δύο ημερομίσθια για τις 11 ώρες εργασίας ή τρία ημερομίσθια για τις 14 ώρες εργασίας), καταβάλλοντας πάντοτε ένα ημερομίσθιο παρά το ότι εργαζόμουν 14 ώρες κάθε Σάββατο και χωρίς να μου καταβάλει την νόμιμη αποζημίωση για την νυκτερινή μου εργασία κάθε Σάββατο, που ανέρχονταν σε πέντε ώρες (01.00 – 06.00), υπολογιζόμενου του μισθού μου κατά τις άνω υπό ΙΙΙ διακρίσεις.
Έτσι, για όλο το διάστημα της εργασίας μου στην εναγομένη εργάστηκα τα εξής Σάββατα και υπό τις διακρίσεις των παραπάνω καταβαλλόμενων ημερομισθίων:
1.- ΚΑΤΑ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2004
Εργάσθηκα δεκατρία (13) Σάββατα, αυτά των 05.06, 12.06, 19.06 και 26.06.2004, 03.07, 10.07, 17.07, 24.07 και 31.07.2004, 07.08, 14.08, 21.08 και 28.08.2004, δεκατέσσερις (14) ώρες (από 01.00 – 15.00) κάθε Σάββατο, με καταβαλλόμενες και συγχρόνως νόμιμες μηνιαίες αποδοχές 841,00 €, ημερομίσθιο 33,64 € (υπό τις διακρίσεις που αναφέρονται ανωτέρω υπό ΙΙΙ, 1), χωρίς συγχρόνως να μου χορηγηθούν τα προβλεπόμενα από την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας δύο επιπλέον ημερομίσθια, καθώς και η προσαύξηση για την νυκτερινή μου εργασία και συνεπώς η εναγομένη μου οφείλει:
Α) Για είκοσι έξι (26) ημερομίσθια (δεκατρία [13] Σάββατα Χ 2 επιπλέον ημερομίσθια) 874,64 (33,64 Χ 26).
Β) Για νυκτερινή εργασία πέντε (5) ωρών κάθε Σαββάτου (01.00 – 6.00) 328,25 € (ωρομίσθιο = ημερομίσθιο Χ 6 : σύνολο ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, δηλαδή 33,64 Χ 6 : 40 = 5,05 € Χ [13 Σάββατα Χ 5 ώρες]).
Γ) Προσαύξηση 25% για τη νυκτερινή εργασία 82,06 € (νυκτερινή εργασία 328,25 €, κατά τα αμέσως ανωτέρω Χ 25%).
Δηλαδή για τα Σάββατα των μηνών Απριλίου, Μαϊου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2004 μου οφείλει το ποσό των 1.284,95 € (ΙV, Β, 1: Α+Β+Γ).
2.- ΚΑΤΑ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ, ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2004
Εργάσθηκα δεκαέξι (16) Σάββατα, αυτά των 04.09, 11.09, 18.09 και 25.09.2004, 02.10, 09.10, 16.10, 23.10 και 30.10.2004, 06.11, 13.11, 20.11 και 27.11.2004, 04.12, 11.12 και 18.12.2004, 14 ώρες το κάθε Σάββατο (από 01.00 – 15.00), με καταβαλλόμενες και συγχρόνως νόμιμες μηνιαίες αποδοχές 869,25 €, ημερομίσθιο 34,77 € (υπό τις διακρίσεις που αναφέρονται ανωτέρω υπό ΙΙΙ, 2), χωρίς συγχρόνως να μου χορηγηθούν τα προβλεπόμενα από την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας δύο επιπλέον ημερομίσθια, καθώς και η προσαύξηση για την νυκτερινή μου εργασία και συνεπώς η εναγομένη μου οφείλει:
Α) Για τριάντα δύο (32) ημερομίσθια (δεκαέξι (16) Σάββατα Χ 2 επιπλέον ημερομίσθια) 1.112,64 € (34,77 € Χ 32).
Β) Για νυκτερινή εργασία πέντε ωρών (01.00 – 6.00) κάθε Σαββάτου 417,60 € (ωρομίσθιο = ημερομίσθιο Χ 6 : σύνολο ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, δηλαδή 34,77 Χ 6 : 40 = 5,22 € Χ [16 Σάββατα Χ 5 ώρες]).
Γ) Προσαύξηση 25% για τη νυκτερινή εργασία 104,40 € (νυκτερινή εργασία 417,60 €, κατά τα αμέσως ανωτέρω Χ 25%).
Δηλαδή για τα Σάββατα των μηνών Σεπτεμβρίου. Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2004 μου οφείλει το ποσό των 1.634,64 € (ΙV, Β, 2: Α+Β+Γ).
3.- ΚΑΤΑ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ, ΜΑΪΟ, ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ, ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2005, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ, ΜΑΪΟ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ 2006
Εργάσθηκα εβδομήντα τέσσερα (74) Σάββατα, αυτά των 08.01, 15.01, 22.01 και 29.01.2005, 05.02, 12.02, 19.02 και 26.02.2005, 05.03, 12.03, 19.03 και 26.03.2005, 02.04, 09.04, 16.04, 23.04 και 30.04.2005, 07.05, 14.05, 21.05 και 28.05.2005, 04.06, 11.06, 18.06 και 25.06.2005, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07 και 30.07.2005, 06.08.2005 και κανένα άλλο Σάββατο του Αυγούστου 2005 λόγω της αδείας μου, 03.09, 10.09, 17.09 και 24.09.2005, 01.10, 08.10, 15.10, 22.10 και 29.10.2005, 05.11, 12.11, 19.11 και 26.11.2005, 03.12, 10.12, 17.12, 24.12 και 31.12.2005, 07.01, 14.01, 21.01 και 28.01.2006, 04.02, 11.02, 18.02 και 25.02.2006, 04.03, 11.03, 18.03 και 25.03.2006, 01.04, 08.04, 15.04, 22.04 και 29.04.2006, 06.05, 13.05, 20.05. και 27.05.2006, 03.06, 10.06, 17.06 και 24.06.2006, 14 ώρες το κάθε Σάββατο (από 01.00 – 15.00), με καταβαλλόμενες και συγχρόνως νόμιμες μηνιαίες αποδοχές 916,75 €, ημερομίσθιο 36,67 € (υπό τις διακρίσεις που αναφέρονται ανωτέρω υπό ΙΙΙ, 3), χωρίς συγχρόνως να μου χορηγηθούν τα προβλεπόμενα από την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας δύο επιπλέον ημερομίσθια, καθώς και η προσαύξηση για την νυκτερινή μου εργασία και συνεπώς η εναγομένη μου οφείλει:
Α) Για εκατόν σαράντα οκτώ (148) ημερομίσθια (εβδομήντα τέσσερα (74) Σάββατα Χ 2 επιπλέον ημερομίσθια) 5.427,16 € (36,67 € Χ 148).
Β) Για νυκτερινή εργασία πέντε ωρών (01.00 – 6.00) κάθε Σαββάτου 2.035,00 € (ωρομίσθιο = ημερομίσθιο Χ 6 : σύνολο ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, δηλαδή 36,67 Χ 6 : 40 = 5,50 € Χ [74 Σάββατα Χ 5 ώρες]).
Γ) Προσαύξηση 25% για τη νυκτερινή εργασία 508,75 € (νυκτερινή εργασία 2.035,00 €, κατά τα αμέσως ανωτέρω Χ 25%).
Δηλαδή για τα Σάββατα των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαϊου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2005, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου Απριλίου, Μαϊου και Ιουνίου 2006 μου οφείλει το ποσό των 7.970,91 € (ΙV, Β, 3: Α+Β+Γ).
4.- ΚΑΤΑ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2006
Εργάσθηκα έξι (6) Σάββατα, αυτά των 01.07, 08.07, 15.07, 22.07 και 29.07.2006, 05.08.2006 και κανένα άλλο Σάββατο του Αυγούστου 2006 λόγω της αδείας μου, 14 ώρες το κάθε Σάββατο (από 01.00 – 15.00), με καταβαλλόμενες και συγχρόνως νόμιμες μηνιαίες αποδοχές 932,00 €, ημερομίσθιο 37,28 € (υπό τις διακρίσεις που αναφέρονται ανωτέρω υπό ΙΙΙ, 4), χωρίς συγχρόνως να μου χορηγηθούν τα προβλεπόμενα από την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας δύο επιπλέον ημερομίσθια, καθώς και η προσαύξηση για την νυκτερινή μου εργασία και συνεπώς η εναγομένη μου οφείλει:
Α) Για δώδεκα (12) ημερομίσθια (έξι (6) Σάββατα Χ 2 επιπλέον ημερομίσθια) 447,36 € (37,28 € Χ 12).
Β) Για νυκτερινή εργασία πέντε ωρών (01.00 – 6.00) κάθε Σαββάτου 167,70 € (ωρομίσθιο = ημερομίσθιο Χ 6 : σύνολο ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, δηλαδή 37,28 Χ 6 : 40 = 5,59 € Χ [6 Σάββατα Χ 5 ώρες]).
Γ) Προσαύξηση 25% για τη νυκτερινή εργασία 41,92 € (νυκτερινή εργασία 167,70 €, κατά τα αμέσως ανωτέρω Χ 25%).
Δηλαδή για τα Σάββατα των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2006 μου οφείλει το ποσό των 656,98 € (ΙV, Β, 4: Α+Β+Γ).
5.- ΚΑΤΑ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ, ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2006
Εργάσθηκα δεκατέσσερα (14) Σάββατα, αυτά των 02.09, 09.09, 16.09, 23.09 και 30.09.2006, 07.10, 14.10, 21.10 και 28.10.2006, 4.11, 11.11, 18.11, και 25.11.2006 και 02.12.2006, 14 ώρες το κάθε Σάββατο (από 01.00 – 15.00), με καταβαλλόμενες και συγχρόνως νόμιμες μηνιαίες αποδοχές 969,75 €, ημερομίσθιο 38,79 € (υπό τις διακρίσεις που αναφέρονται ανωτέρω υπό ΙΙΙ, 5), χωρίς συγχρόνως να μου χορηγηθούν τα προβλεπόμενα από την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας δύο επιπλέον ημερομίσθια, καθώς και η προσαύξηση για την νυκτερινή μου εργασία και συνεπώς η εναγομένη μου οφείλει:
Α) Για είκοσι οκτώ (28) ημερομίσθια (δεκατέσσερα (14) Σάββατα Χ 2 επιπλέον ημερομίσθια) 1.086,12 € (38,79 € Χ 28).
Β) Για νυκτερινή εργασία πέντε ωρών (01.00 – 6.00) κάθε Σαββάτου 407,40 € (ωρομίσθιο = ημερομίσθιο Χ 6 : σύνολο ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, δηλαδή 38,79 Χ 6 : 40 = 5,82 € Χ [14 Σάββατα Χ 5 ώρες]).
Γ) Προσαύξηση 25% για τη νυκτερινή εργασία 101,85 € (νυκτερινή εργασία 407,40 €, κατά τα αμέσως ανωτέρω Χ 25%).
Δηλαδή για τα Σάββατα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2006 μου οφείλει το ποσό των 1.595,37 € (ΙV, Β, 5: Α+Β+Γ).
Δηλαδή από την παραπάνω υπό ΙV, Β αιτία της μη καταβολής των νόμιμων αποζημιώσεων για την εργασία μου κατά τα Σάββατα η εναγομένη δεν μου κατέβαλε, όπως όφειλε, το συνολικό ποσό των 13.142,85 € (ΙV, Β: 1+2+3+4+5).
Αλλιώς και όλως επικουρικώς η εναγομένη μου οφείλει τα ανωτέρω ποσά και σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, αφού αυτά τα ποσά θα κατέβαλε σε οποιαδήποτε υπάλληλο που θα απασχολείτο στην δική μου θέση κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.
Γ.- ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΩΝ) ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ, ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
Όπως προαναφέρθηκε, εργάστηκα στην εναγόμενη από την «επίσημη» ημέρα της πρόσληψής μου (04.06.2004) μέχρι και την απόλυσή μου (09.12.2006) συνεχώς και αδιαλείπτως επί επτά ημέρες ανά εβδομάδα, πλην των αργιών και των ημερών της νόμιμης αδείας μου, χωρίς καμία ημέρα αναπαύσεως (ρεπό) σε όλο το διάστημα της εργασίας μου και τις ώρες που περιγράφονται παραπάνω κάθε ημέρα, δηλαδή 10 ώρες ημερησίως για τις καθημερινές και 14 ώρες τα Σάββατα, δηλαδή εργαζόμουν 64 ώρες εβδομαδιαίως (μη συμπεριλαμβανόμενης της Κυριακής, δηλαδή 5 καθημερινές ημέρες Χ 10 ώρες και ένα Σάββατο Χ 14 ώρες), αντί των κανονικών 40 ωρών εργασίας ανά εβδομάδα, δηλαδή πραγματοποιούσα με ρητή εντολή της εργοδότριάς μου και με την απειλή απόλυσής μου, σε περίπτωση μη αποδοχής των όρων εργασίας που μου επέβαλε και για το διάστημα από την πρόσληψή μου μέχρι 30.09.2005 (παλαιό καθεστώς του νόμου), τρεις (3) ώρες ιδιόρρυθμης υπερωριακής απασχόλησης και είκοσι μία (21) ώρες υπερωριακής απασχόλησης ανά εβδομάδα από 19.04.2005 μέχρι τις 30.09.2005 και οκτώ (8) ώρες υπερεργασίας και δεκαέξι (16) ώρες μη νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης ανά εβδομάδα από 01.10.2005 μέχρι 09.12.2006 (σύμφωνα με τα ανωτέρω καθοριζόμενα).
Έτσι, η εναγομένη μου οφείλει για την μη καταβολή των υπερωριών τα εξής ποσά:
1) Α.- Για τις πέντε (5) εβδομάδες δηλαδή 1) Δευτέρα 07.06.2004 μέχρι Σάββατο 12.06.2004, 2) Δευτέρα 14.06.2004 μέχρι Σάββατο 19.06.2004, 3) Δευτέρα 21.06.2004 μέχρι Σάββατο 26.06.2004, 4) Δευτέρα 28.06.2004 μέχρι Σάββατο 03.07.2004, 5) Δευτέρα 05.07.2004 μέχρι Σάββατο 10.07.2004, σύμφωνα με το μισθό που μου οφείλετο (ανωτέρω υπό ΙΙΙ, 1), ώρες υπερωρίας 120 (24 ώρες ανά εβδομάδα Χ 5 εβδομάδες), για τις οποίες η εναγομένη μου οφείλει το συνολικό ποσό των 908,40 € (μισθός 841,00 : 25 Χ 6 : 40 = 5,05 ωρομίσθιο + 2,52 το 50% = 7,57 Χ 120 ώρες).
Β.- Για τις δεκατέσσερις (14) εβδομάδες, δηλαδή 1) Δευτέρα 12.07.2004 μέχρι Σάββατο 17.07.2004, 2) Δευτέρα 19.07.2004 μέχρι Σάββατο 24.07.2004, 3) Δευτέρα 26.07.2004 μέχρι Σάββατο 31.07.2004, 4) Δευτέρα 02.08.2004 μέχρι Σάββατο 07.08.2004, 5) Δευτέρα 09.08.2004 μέχρι 14.08.2004, 6) Δευτέρα 16.08.2004 μέχρι Σάββατο 21.08.2004 και 7) Δευτέρα 23.08.2004 μέχρι Σάββατο 28.08.2004, σύμφωνα με το μισθό που μου οφείλετο (ανωτέρω υπό ΙΙΙ, 1), ώρες υπερωρίας 168 (24 ώρες ανά εβδομάδα Χ 7 εβδομάδες), για τις οποίες η εναγομένη μου οφείλει το συνολικό ποσό των 2.120,16 € (μισθός 841,00 : 25 Χ 6 : 40 = 5,05 ωρομίσθιο + 7,57 το 150% [λόγω της συμπλήρωσης των 120 ωρών ετησίων υπερωριών και υπερεργασιών κατά τα άνω] = 12,62 Χ 168 ώρες).
Δηλαδή για τις ανωτέρω δύο υποπεριπτώσεις (υπό ΙV, Γ, 1: Α+Β) του παραπάνω χρονικού διαστήματος (από 07.06.2004 μέχρι 28.08.2004), η εναγόμενη μου οφείλει το ποσό των 3.028,56 €.
2) Για τις δεκαεπτά (17) εβδομάδες δηλαδή 1) Δευτέρα 06.09.2004 μέχρι Σάββατο 11.09.2004, 2) Δευτέρα 13.09.2004 μέχρι Σάββατο 18.09.2004, 3) Δευτέρα 20.09.2004 μέχρι Σάββατο 25.09.2004, 4) Δευτέρα 27.09.2004 μέχρι Σάββατο 02.10.2004, 5) Δευτέρα 04.10.2004 μέχρι Σάββατο 09.10.2004, 6) Δευτέρα 11.10.2004 μέχρι Σάββατο 16.10.2004, 7) Δευτέρα 18.10.2004 μέχρι Σάββατο 23.10.2004, 8) Δευτέρα 25.10.2004 μέχρι Σάββατο 30.10.2004 (εκτός της ημέρας της 28.10.2004, για την οποία αφαιρούνται 2 ώρες υπερεργασίας), 9) Δευτέρα 01.11.2004 μέχρι Σάββατο 06.11.2004, 10) Δευτέρα 08.11.2004 μέχρι Σάββατο 13.11.2004, 11) Δευτέρα 15.11.2004 μέχρι Σάββατο 20.11.2004, 12) Δευτέρα 22.11.2004 μέχρι 27.11.2004, 13) Δευτέρα 29.11.2004 μέχρι Σάββατο 04.12.2004, 14) Δευτέρα 06.12.2004 μέχρι Σάββατο 11.12.2004, 15) Δευτέρα 13.12.2004 μέχρι Σάββατο 18.12.2004, 16) Δευτέρα 20.12.2004 μέχρι 25.12.2004 (εκτός της ημέρας της 25.12.2004, για την οποία αφαιρούνται 2 ώρες υπερεργασίας), και 17) Δευτέρα 27.12.2004 μέχρι Σάββατο 01.01.2005 (εκτός της ημέρας της 01.01.2005, για την οποία αφαιρούνται 2 ώρες υπερεργασίας), σύμφωνα με το μισθό που μου οφείλετο (ανωτέρω υπό ΙΙΙ, 2), ώρες υπερεργασίας 408 (24 ώρες ανά εβδομάδα Χ 17 εβδομάδες) και μετά την αφαίρεση των 6 ωρών που αναφέρθηκαν ανωτέρω, ώρες υπερεργασίας 402, για τις οποίες η εναγομένη μου οφείλει το συνολικό ποσό των 5.246,10 € (μισθός 869,25 : 25 Χ 6 : 40 = 5,22 ωρομίσθιο + 7,83 το 150% [λόγω της συμπλήρωσης των 120 ωρών ετησίων υπερωριών και υπερεργασιών κατά τα άνω] = 13,05 Χ 402 ώρες).
Δηλαδή για την ανωτέρω περίπτωση (υπό ΙV, Γ, 2) του παραπάνω χρονικού διαστήματος (από 06.09.2004 μέχρι 01.01.2005), η εναγόμενη μου οφείλει το ποσό των 5.246,10 €.
3) Α.- Για τις είκοσι δύο (22) εβδομάδες δηλαδή 1) Δευτέρα 03.01.2005 μέχρι Σάββατο 08.01.2005, 2) Δευτέρα 10.01.2005 μέχρι Σάββατο 15.01.2005, 3) Δευτέρα 17.01.1005 μέχρι Σάββατο 22.01.2005, 4) Δευτέρα 24.01.2005 μέχρι Σάββατο 29.01.2005, 5) Δευτέρα 31.01.2005 μέχρι Σάββατο 05.02.2005, 6) Δευτέρα 07.02.2005 μέχρι Σάββατο 12.02.2005, 7) Δευτέρα 14.02.2005 μέχρι Σάββατο 19.02.2005, 8) Δευτέρα 21.02.2005 μέχρι Σάββατο 26.02.2005, 9) Δευτέρα 28.02.2005 μέχρι Σάββατο 05.03.2005, 10) Δευτέρα 07.03.2005 μέχρι Σάββατο 12.03.2005, 11) Δευτέρα 14.03.2005 μέχρι Σάββατο 19.03.2005, 12) Δευτέρα 21.03.2005 μέχρι Σάββατο 26.03.2005, 13) Δευτέρα 28.03.2005 μέχρι Σάββατο 02.04.2005, 14) Δευτέρα 04.04.2005 μέχρι Σάββατο 09.04.2005, 15) Δευτέρα 11.04.2005 μέχρι Σάββατο 16.04.2005, 16) Δευτέρα 18.04.2005 μέχρι 23.04.2005, 17) Δευτέρα 25.04.2005 μέχρι Σάββατο 30.04.2005, 18) Δευτέρα 02.05.2005 μέχρι Σάββατο 07.05.2005, 19) Δευτέρα 09.05.2005 μέχρι Σάββατο 14.05.2005, 20) Δευτέρα 16.05.2005 μέχρι Σάββατο 21.05.2005, 21) Δευτέρα 23.05.2005 μέχρι Σάββατο 28.05.2005, 22) Δευτέρα 30.05.2005 μέχρι Σάββατο 04.06.2005, ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώθηκε ένα έτος εργασίας, σύμφωνα με το μισθό που μου οφείλετο (ανωτέρω υπό ΙΙΙ, 3), ώρες υπερεργασίας 528 (24 ώρες ανά εβδομάδα Χ 22 εβδομάδες), για τις οποίες η εναγόμενη μου οφείλει το συνολικό ποσό των 7.260,00 € (μισθός 916,75 : 25 Χ 6 : 40 = 5,50 ωρομίσθιο + 8,25 το 150% [λόγω της συμπλήρωσης των 120 ωρών ετησίων υπερωριών και υπερεργασιών κατά τα άνω] = 13,75 Χ 528 ώρες).
Β.- Για τις πέντε (5) εβδομάδες και μέχρι να συμπληρωθούν 120 ώρες υπερωρίας για το δεύτερο έτος απασχόλησής μου δηλαδή 1) Δευτέρα 06.06.2005 μέχρι Σάββατο 11.06.2005, 2) Δευτέρα 13.06.2005 μέχρι Σάββατο 18.06.2005, 3) Δευτέρα 20.06.2005 μέχρι Σάββατο 25.06.2005, 4) Δευτέρα 27.06.2005 μέχρι Σάββατο 02.07.2005, 5) Δευτέρα 04.07.2005 μέχρι Σάββατο 09.07.2004, σύμφωνα με το μισθό που μου οφείλετο (ανωτέρω υπό ΙΙΙ, 3), ώρες υπερεργασίας 120 (24 ώρες ανά εβδομάδα Χ 5 εβδομάδες), για τις οποίες η εναγόμενη μου οφείλει το συνολικό ποσό των 990,00 € (μισθός 916,75 : 25 Χ 6 : 40 = 5,50 ωρομίσθιο + 2,75 το 50% [λόγω μη συμπλήρωσης των 120 ωρών ετησίων υπερωριών και υπερεργασιών κατά τα άνω] = 8,25 Χ 120 ώρες).
Γ.- Για τις εννέα (9) εβδομάδες δηλαδή 1) Δευτέρα 11.07.2005 μέχρι Σάββατο 16.07.2005, 2) Δευτέρα 18.07.2005 μέχρι Σάββατο 23.07.2005, 3) Δευτέρα 25.07.2005 μέχρι Σάββατο 30.07.2005, 4) Δευτέρα 01.08.2005 μέχρι Σάββατο 06.08.2005, 5) Δευτέρα 29.08.2005 μέχρι Σάββατο 03.09.2005, 6) Δευτέρα 05.09.2005 μέχρι Σάββατο 10.09.2005, 7) Δευτέρα 12.09.2005 μέχρι Σάββατο 17.09.2005,, 8) Δευτέρα 19.9.2005 μέχρι Σάββατο 24.09.2005, 9) Δευτέρα 26.09.2005 μέχρι Παρασκευή 30.09.2005 (ημερομηνία κατά την οποία έληξε η ισχύς του άρθρου 4 του Ν 2874/2000 κατά την παλιά μορφή του), σύμφωνα με το μισθό που μου οφείλετο (ανωτέρω υπό ΙΙΙ, 3), εργάσθηκα 64 ώρες αντί για 40 εβδομαδιαίως για τις 8 πρώτες εβδομάδες και 50 ώρες (αφού δεν υπολογίζεται το Σάββατο 01.10.2005) την τελευταία εβδομάδα, δηλαδή ώρες 202 ώρες υπερεργασίας (24 ώρες ανά εβδομάδα Χ 8 πρώτες εβδομάδες + 10 ώρες Χ 1 εβδομάδα), για τις οποίες η εναγόμενη μου οφείλει το συνολικό ποσό των 2.777,50 € (μισθός 916,75 : 25 Χ 6 : 40 = 5,50 ωρομίσθιο + 8,25 το 150% [λόγω της συμπλήρωσης των 120 ωρών ετησίων υπερωριών και υπερεργασιών κατά τα άνω] = 13,75 Χ 202 ώρες).
Δ.- Για τις τριάντα εννέα (39) εβδομάδες δηλαδή 1) Δευτέρα 03.10.2005 (ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η ισχύς του άρθρου 4 του Ν 2874/2000 κατά την νέα μορφή του) μέχρι Σάββατο 08.10.2005, 2) Δευτέρα 10.10.2005 μέχρι Σάββατο 15.10.2005, 3) Δευτέρα 17.10.2005 μέχρι Σάββατο 22.10.2005, 4) Δευτέρα 24.10.2005 μέχρι Σάββατο 29.10.2005, 5) Δευτέρα 31.10.2005 μέχρι Σάββατο 05.11.2005, 6) Δευτέρα 7.11.2005 μέχρι Σάββατο 12.11.2005, 7) Δευτέρα 14.11.2005 μέχρι Σάββατο 19.11.2005, 8) Δευτέρα 21.11.2005 μέχρι Σάββατο 26.11.2005, 9) Δευτέρα 28.11.2005 μέχρι Σάββατο 03.12.2005, 10) Δευτέρα 05.12.2005 μέχρι Σάββατο 10.12.2005, 11) Δευτέρα 12.12.2005 μέχρι Σάββατο 17.12.2005, 12) Δευτέρα 19.12.2005 μέχρι Σάββατο 24.12.2005, 13) Δευτέρα 26.12.2005 μέχρι 31.12.2005, 14) Δευτέρα 02.01.2006 μέχρι Σάββατο 07.01.2006, 15) Δευτέρα 09.01.2006 μέχρι Σάββατο 14.01.2006, 16) Δευτέρα 16.01.2006 μέχρι Σάββατο 21.01.2006, 17) Δευτέρα 23.01.2006 μέχρι Σάββατο 28.01.2006, 18) Δευτέρα 30.01.2006 μέχρι Σάββατο 04.02.2006, 19) Δευτέρα 06.02.2006 μέχρι Σάββατο 11.02.2006, 20) Δευτέρα 13.02.2006 μέχρι Σάββατο 18.02.2006, 21) Δευτέρα 20.02.2006 μέχρι Σάββατο 25.02.2006, 22) Δευτέρα 27.02.2006 μέχρι Σάββατο 04.03.2006, 23) Δευτέρα 06.03.2006 μέχρι Σάββατο 11.03.2006, 24) Δευτέρα 13.03.2006 μέχρι Σάββατο 18.03.2006, 25) Δευτέρα 20.03.2006 μέχρι Σάββατο 25.03.2006, 26) Δευτέρα 27.03.2006 μέχρι Σάββατο 01.04.2006, 27) Δευτέρα 03.04.2006 μέχρι Σάββατο 08.04.2006, 28) Δευτέρα 10.04.2006 μέχρι Σάββατο 15.04.2006, 29) Δευτέρα 17.04.2006 μέχρι Σάββατο 22.04.2006, 30) Δευτέρα 24.04.2006 μέχρι 29.04.2006, 31) Δευτέρα 01.05.2006 μέχρι Σάββατο 06.05.2006, 32) Δευτέρα 08.05.2006 μέχρι Σάββατο 13.05.2006, 33) Δευτέρα 15.05.2006 μέχρι Σάββατο 20.05.2006, 34) Δευτέρα 22.05.2006 μέχρι Σάββατο 27.05.2006 και 35) Δευτέρα 29.05.2006 μέχρι Σάββατο 03.06.2006, 36) Δευτέρα 05.06.2006 μέχρι Σάββατο 10.06.2006, 37) Δευτέρα 12.06.2006 μέχρι Σάββατο 17.06.2005, 38) Δευτέρα 19.06.2006 μέχρι Σάββατο 24.06.2006, 39) Δευτέρα 26.06.2006 μέχρι Σάββατο 01.07.2006, εργάσθηκα 24 ώρες παραπάνω από το προβλεπόμενο εβδομαδιαίο 40ωρο (2 ώρες επιπλέον τις καθημερινές και 14 ώρες τα Σάββατα) και εκ των οποίων οι 8 πρώτες ώρες ανά εβδομάδα αποτελούσε υπερεργασία, ενώ οι υπόλοιπες 16 κατ’ εξαίρεση υπερωρίες και σύμφωνα με το μισθό που μου οφείλετο (ανωτέρω υπό ΙΙΙ, 3), η εναγόμενη μου οφείλει:
ι) 312 ώρες υπερεργασίας (8 πρώτες ώρες κάθε εβδομάδα, δηλαδή 8 ώρες Χ 39 εβδομάδες), για τις οποίες η εναγόμενη μου οφείλει το συνολικό ποσό των 2.143,44 € (μισθός 916,75 : 25 Χ 6 : 40 = 5,50 ωρομίσθιο + 1,37 το 25% = 6,87 Χ 312 ώρες).
ιι) 624 ώρες κατ’ εξαίρεση υπερωρίες (16 ώρες ανά εβδομάδα Χ 39 εβδομάδες), για τις οποίες η εναγομένη μου οφείλει το συνολικό ποσό των 6.864,00 € (μισθός 916,75 : 25 Χ 6 : 40 = 5,50 ωρομίσθιο + 5,50 το 100% = 11,00 Χ 624 ώρες).
Δηλαδή για τις ανωτέρω τέσσερις (4) υποπεριπτώσεις (υπό ΙV, Γ, 3: Α+Β+Γ+Δ[ι+ιι]) του παραπάνω χρονικού διαστήματος (από 03.01.2005 μέχρι 01.07.2006), η εναγόμενη μου οφείλει το ποσό των 20.034,94 €.
4) Για τις πέντε (5) εβδομάδες δηλαδή 1) Δευτέρα 03.07.2006 μέχρι Σάββατο 08.07.2006, 2) Δευτέρα 10.07.2006 μέχρι Σάββατο 15.07.2006, 3) Δευτέρα 17.07.2006 μέχρι Σάββατο 22.07.2006, 4) Δευτέρα 24.07.2006 μέχρι Σάββατο 29.07.2006 και 5) Δευτέρα 31.07.2006 μέχρι Σάββατο 05.08.2006, εργάσθηκα 24 ώρες παραπάνω από το προβλεπόμενο εβδομαδιαίο 40ωρο (2 ώρες επιπλέον τις καθημερινές και 14 ώρες τα Σάββατα) και εκ των οποίων οι 8 πρώτες ώρες ανά εβδομάδα αποτελούσε υπερεργασία, ενώ οι υπόλοιπες 16 ώρες κατ’ εξαίρεση υπερωρίες και σύμφωνα με το μισθό που μου οφείλετο (ανωτέρω υπό ΙΙΙ, 4), η εναγόμενη μου οφείλει:
ι) 40 ώρες υπερεργασίας (8 πρώτες ώρες κάθε εβδομάδα, δηλαδή 8 ώρες Χ 5 εβδομάδες), για τις οποίες η εναγόμενη μου οφείλει το συνολικό ποσό των 279,60 € (μισθός 932,00 : 25 Χ 6 : 40 = 5,59 ωρομίσθιο + 1,40 το 25% = 6,99 Χ 40 ώρες).
ιι) 80 ώρες κατ’ εξαίρεση υπερωρίες (16 ώρες ανά εβδομάδα Χ 5 εβδομάδες), για τις οποίες η εναγομένη μου οφείλει το συνολικό ποσό των 894,40 € (μισθός 932,00 : 25 Χ 6 : 40 = 5,59 ωρομίσθιο + 5,59 το 100% = 11,18 Χ 80 ώρες).
Δηλαδή για την ανωτέρω περίπτωση (υπό ΙV, Γ, 4[ι+ιι]) του παραπάνω χρονικού διαστήματος (από 03.07.2006 μέχρι 05.08.2006), η εναγόμενη μου οφείλει το ποσό των 1.174,00 €.
5) Για τις δεκατέσσερις (14) εβδομάδες δηλαδή 1) Δευτέρα 04.09.2006 μέχρι Σάββατο 09.09.2006, 2) Δευτέρα 11.09.2006 μέχρι Σάββατο 16.09.2006, 3) Δευτέρα 18.09.2006 μέχρι Σάββατο 23.09.2006, 4) Δευτέρα 25.09.2006 μέχρι Σάββατο 30.09.2006, 5) Δευτέρα 02.10.2006 μέχρι Σάββατο 07.10.2006, 6) Δευτέρα 09.10.2006 μέχρι Σάββατο 14.10.2006, 7) Δευτέρα 16.10.2006 μέχρι Σάββατο 21.10.2006, 8) Δευτέρα 23.10.2006 μέχρι Σάββατο 28.10.2006, 9) Δευτέρα 30.10.2006 μέχρι Σάββατο 04.11.2006, 10) Δευτέρα 06.11.2006 μέχρι Σάββατο 11.11.2006, 11) Δευτέρα 13.11.2006 μέχρι Σάββατο 18.11.2006, 12) Δευτέρα 20.11.2006 μέχρι Σάββατο 25.11.2006, 13) Δευτέρα 27.11.2006 μέχρι Σάββατο 02.12.2006 και 14) Δευτέρα 04.12.2006 μέχρι Σάββατο 9.12.2006 (απόλυσή μου), εργάσθηκα 24 ώρες παραπάνω από το προβλεπόμενο εβδομαδιαίο 40ωρο (2 ώρες επιπλέον τις καθημερινές και 14 ώρες τα Σάββατα) και εκ των οποίων οι 8 πρώτες ώρες ανά εβδομάδα αποτελούσε υπερεργασία, ενώ οι υπόλοιπες 16 ώρες κατ’ εξαίρεση υπερωρίες και σύμφωνα με το μισθό που μου οφείλετο (ανωτέρω υπό ΙΙΙ, 5), η εναγόμενη μου οφείλει:
ι) 112 ώρες υπερεργασίας (8 πρώτες ώρες κάθε εβδομάδα, δηλαδή 8 ώρες Χ 14 εβδομάδες), για τις οποίες η εναγόμενη μου οφείλει το συνολικό ποσό των 814,24 € (μισθός 969,75 : 25 Χ 6 : 40 = 5,82 ωρομίσθιο + 1,45 το 25% = 7,27 Χ 112 ώρες).
ιι) 224 ώρες κατ’ εξαίρεση υπερωρίες (16 ώρες ανά εβδομάδα Χ 14 εβδομάδες), για τις οποίες η εναγομένη μου οφείλει το συνολικό ποσό των 2.607,36 € (μισθός 969,75 : 25 Χ 6 : 40 = 5,82 ωρομίσθιο + 5,82 το 100% = 11,64 Χ 224 ώρες).
Δηλαδή για την ανωτέρω περίπτωση (υπό ΙV, Γ, 5[ι+ιι]) του παραπάνω χρονικού διαστήματος (από 04.09.2006 μέχρι 09.12.2006), η εναγόμενη μου οφείλει το ποσό των 3.421,60 €.
Δηλαδή από την παραπάνω υπό ΙV, Γ αιτία της μη καταβολής των νόμιμων (ιδιόρρυθμων) και μη νόμιμων υπερωριών και της υπερεργασίας η εναγομένη δεν μου κατέβαλε όπως όφειλε το συνολικό ποσό των 32.905,20 € (ΙV, Γ, 1+2+3+4+5).
Αλλιώς και όλως επικουρικώς η εναγομένη μου οφείλει τα ανωτέρω ποσά και σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, αφού αυτά τα ποσά θα κατέβαλε σε οποιαδήποτε υπάλληλο που θα απασχολείτο στην δική μου θέση κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.
Κατά συνέπεια η εναγόμενη μου οφείλει από όλες τις προαναφερθείσες αιτίες το συνολικό ποσό των 65.515,77 € (υπό ΙV, Α+Β+Γ).
ΕΠΕΙΔΗ αλλιώς και όλως επικουρικώς η εναγομένη μου οφείλει τα ανωτέρω ποσά και σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, αφού αυτά τα ποσά θα κατέβαλε σε οποιαδήποτε υπάλληλο που θα απασχολείτο στην δική μου θέση κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.
ΕΠΕΙΔΗ, επομένως, η εναγόμενη μου οφείλει το ανωτέρω συνολικό ποσό των 65.515,77 €, το οποίο αρνείται να μου καταβάλει.
ΕΠΕΙΔΗ, ενόψει της άρνησης της εναγομένης, έχω δικαίωμα να ζητήσω δικαστικώς, με απόφαση του Δικαστηρίου σας, η οποία πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, λόγω της προφανούς ζημίας που θα υποστώ από την καθυστέρηση που συνεπάγεται η έκδοση τελεσίδικης απόφασης, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να μου καταβάλει το ποσό των 65.515,77 €, το οποίο μου οφείλει κατά τις παραπάνω αιτίες, με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την πλήρη εξόφληση.
ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα αγωγή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή και αρμοδίως υλικά και τοπικά εισάγεται στο Δικαστήριό σας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η αγωγή μου. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη και για τους στο ιστορικό της παρούσας λόγους, να μου καταβάλει το ποσό των 65.515,77 €, νομιμότοκα από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικασθεί η εναγόμενη στην δικαστική μου δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου μου.
............... 04.01.2007
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: