Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

ΠΤΩΧΕΥΣΗ/ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ/3ο

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ
Στ.. …………….. σήμερα 00.00.0000, μεταξύ των συμβαλλομένων:
ΑΦ’ ΕΝΟΣ
Της στ.. ……………….. (Συγγρού 1000) εδρεύουσας εταιρείας με την επωνυμία «ΒΗΤΑ Α.Ε.», που εκπροσωπείται στην παρούσα συμφωνία από τον έχοντα προς τούτο εξουσία υπογραφής του παρόντος (με βάση το με ημερομηνία 00.00.0000 Πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό της Γεώργιο Παπαδόπουλο του Δημητρίου, που θα καλείται, για συντομία «ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ».
ΑΦ’ ΕΤΕΡΟΥ
Της στ.. ……………….. (Συγγρού 999) εδρεύουσας εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ Α.Ε.», που εκπροσωπείται στην παρούσα συμφωνία από τον έχοντα προς τούτο εξουσία υπογραφής του παρόντος (με βάση το με ημερομηνία 00.00.0000 Πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό της Ιωάννη Παπαδόπουλο του Πέτρου, που θα καλείται, για συντομία, «ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ».
ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ
Του Σταμάτιου Παπαδόπουλου του Χρυσοστόμου, κατοίκου …………., Συγγρού 888, δικηγόρου, ως μεσολαβητή της διαδικασίας συνδιαλλαγής που ανοίχτηκε για την «ΑΛΦΑ Α.Ε.», με βάση την με αριθμό 0000/00.00.0000 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ………., που θα καλείται, για συντομία, «ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ»,
συμφωνήθηκαν και έγινα αποδεκτά τα ακόλουθα:
Μετά από αίτηση της «ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑΣ» ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ………. (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) εκδόθηκε η με αριθμό 0000/00.00.0000 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, διατάχθηκε το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής, ορίστηκε μεσολαβητής ο εκ τρίτου συμβαλλόμενος, ο οποίος οφείλει να περατώσει το έργο εντός διμήνου από τη δημοσίευση της απόφασης στο Δελτίο Δημοσιεύσεων Ταμείου Νομικών (αριθμός φύλλου 000/00.00.0000) και μετά από αυτά οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν στα εξής:
1) Η ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ έχει απαίτηση σε βάρος της ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑΣ που προέρχεται από (σ.σ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ ΔΑΝΕΙΑΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΛΠ), που ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 000.000,00 € και αντιστοιχεί, σύμφωνα με τα εμπορικά βιβλία της ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑΣ σε ποσοστό 00,00% των συνολικών της οφειλών προς τρίτους.
2) Στα πλαίσια της διαδικασίας συνδιαλλαγής η ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ δέχεται να συμμετάσχει στην συμφωνία συνδιαλλαγής με χρονικό ορίζοντα δύο (σ.σ. Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ) ετών από την επικύρωση της συμφωνίας από το Πολυμελές Πρωτοδικείο …..
3) Η ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ μειώνει την ανωτέρω απαίτησή της σε ποσοστό 50% και απαλλάσσει την ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ από κάθε άλλο ποσό που αφορά τόκους, δικαστικά δαπανήματα ή άλλα έξοδα.
4) Συμφωνείται ότι ποσοστό 40% του απομένοντος ποσού οφειλής (00.000,00 €) θα καταβληθεί από την ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ σε 24 ισόποσες μηνιαίες άτοκες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα καταβληθεί εντός μηνός από την δημοσίευση της επικυρωτικής της συμφωνίας απόφασης του Δικαστηρίου, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 60% θα καταβληθεί από την ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ σε 40 ισόποσες μηνιαίες άτοκες δόσεις, η πρώτη των οποίων θα καταβληθεί τον πρώτο μήνα μετά την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της συμφωνίας συνδιαλλαγής.
5) Η συμφωνία αυτή είναι αυτοδικαίως άκυρη εάν δεν επικυρωθεί από το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο …. Μαζί με τις άλλες σχετικές συμφωνίες της ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑΣ με άλλους πιστωτές της.
6) Σε περίπτωση καθυστέρησης εκ μέρους της ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑΣ καταβολής τριών συνεχόμενων δόσεων και παρέλευση ενός μηνός από την επίδοση όχλησης της ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ, η τελευταία δικαιούται να θεωρήσει ανατραπέντα τον παρόντα συμβιβασμό ως προς αυτήν και στην περίπτωση αυτή αναβιώνει το σύνολο της απαίτησής της χωρίς κανένα περιορισμό. Η ανατροπή επέρχεται άμεσα μετά από επίδοση εξώδικης καταγγελίας, μετά την πάροδο της ανωτέρω μηνιαίας προθεσμίας και το μέχρι τότε καταβληθέν ποσό από την ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ θα συμψηφίζεται στη συνολική οφειλή.
7) Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι το συμφωνητικό αυτό θα επισυναφθεί ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στη συνολική συμφωνία Συνδιαλλαγής, της οποίας το κείμενο θα συνυπογράψουν η ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ, ο ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ και όλοι οι υπόλοιποι πιστωτές και θα υποβληθεί στο αρμόδιο Δικαστήριο για την επικύρωσή του.
8) Οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα συμφωνία υπάγεται στην τοπική αρμοδιότητα του πτωχευτικού Δικαστηρίου.
Μετά από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα πρωτότυπα, που υπογράφονται από τους συμβαλλόμενους, έκαστος θα παραλάβει ένα πρωτότυπο, ενώ το τέταρτο θα αποτελέσει Παράρτημα της τελικής συνολικής συμφωνίας.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ Η ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ Ο ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ


(σ.σ. ΙΔΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: