Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

ΠΤΩΧΕΥΣΗ/ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ/5ο/ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ..........
(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)
Α Ι Τ Η Σ Η
(άρθρου 100 § 1, β Ν. 3588/2007)
Α. Β. του Γ., δικηγόρου, κατοίκου ………., με την ιδιότητά μου ως μεσολαβητή της διαδικασίας συνδιαλλαγής που έχει ανοίξει με την με αριθμό 00000/00.00.0000 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού για την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ Α.Ε.» και τους εγγυητές των οφειλών τους 1) …. και 2) ….
_____________________

Με βάση την με αριθμό 0000/00.00.0000 απόφαση του Δικαστηρίου σας διατάχθηκε το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής που αφορά αφενός την εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ Α.Ε.» και αφετέρου τους 1) … και 2) …, εγγυητών των οφειλών της εταιρίας.
Με την ίδια απόφαση ορίστηκα μεσολαβητής με ανατεθειμένο έργο την σύναψη συμφωνίας με την πλειοψηφία των πιστωτών και απαγορεύτηκε η διάθεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας και οι ατομικές διώξεις εναντίον της μέχρι την έκδοση επικυρωτικής ή μη της συμφωνίας απόφασής σας, ή σε περίπτωση αποτυχίας συμφωνίας μέχρι την έκδοση απόφασής σας που θα κηρύσσει λυμένη τη διαδικασία συνδιαλλαγής.
Η προθεσμία του διμήνου περατώσεως της διαδικασίας συνδιαλλαγής λήγει στις 00.00.0000, δηλαδή εντός διμήνου από τη δημοσίευση της απόφασης στο ορισθέν υπ’ αυτής δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων.
Ήδη το έργο μου βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά οι διαπραγματεύσεις είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν εγκαίρως, είναι αναγκαίο να ζητήσω παράταση της περιόδου συνδιαλλαγής για έναν ακόμη μήνα, αφού η παράταση αυτή είναι επιβεβλημένη και εξ αιτίας του όγκου των πιστωτών και των απαιτηθησόμενων διαπραγματεύσεών μου με ένα έκαστο από αυτούς.
ΕΠΕΙΔΗ η απόφασή του Δικαστηρίου σας πρέπει να δημοσιευθεί στο ίδιο δελτίο του Ταμείου Νομικών.
ΕΠΕΙΔΗ η αίτησή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΩ:
Να γίνει δεκτή η αίτησή μου.
Να εκδοθεί απόφαση που να παρατείνει κατά έναν μήνα την περίοδο συνδιαλλαγής που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
Να διαταχθεί η δημοσίευση της απόφασης για την παράταση και να ορισθεί ως εφημερίδα το δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.
………………. 00.00.0000
Ο Αιτών Μεσολαβητής

Δεν υπάρχουν σχόλια: